Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Tư liệu & tài liệu nghiên cứu » 한국의 사회동향 (2008-2019) Korean Social Trends (Xu hướng phát triển xã hội Hàn Quốc)
한국의 사회동향 (2008-2019) Korean Social Trends (Xu hướng phát triển xã hội Hàn Quốc)  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
Admin
5/7/2020 2:35:40 AM
Dark Knight


Cấp bậc: ADMIN

Tham gia: 9/4/2008
Bài viết: 3396
Đến từ: USSH - VNU

Đánh giá: [80]

Cảm ơn: 214 lần
Được Cảm ơn: 146 lần
한국의 사회동향 (2008-2019) Korean Social Trends (Xu hướng phát triển xã hội Hàn Quốc)

LINK DOWNLOAD CÁC FILE: kosis.kr/publication/publicationThema.do

한국의 사회동향 (2008~2019)
 • 한국의 사회동향 2019 한국의 사회동향 2019 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2018 한국의 사회동향 2018 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2017 한국의 사회동향 2017 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2016 한국의 사회동향 2016 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2015 한국의 사회동향 2015 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2014 한국의 사회동향 2014 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2013 한국의 사회동향 2013 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2012 한국의 사회동향 2012 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2011 한국의 사회동향 2011 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2010 한국의 사회동향 2010 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2009 한국의 사회동향 2009 PDF 파일입니다.
 • 한국의 사회동향 2008 한국의 사회동향 2008 PDF 파일입니다.
 • 영역별 이슈 논문
  • 01 인구 영역
   • 2019_01 다가오는 인구 수축사회 2019_01 다가오는 인구 수축사회 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 사망률과 사망원인구조의 최근 변화 2019_02 사망률과 사망원인구조의 최근 변화 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 초저출산의 고착화와 출산간격의 변화 2018_01 초저출산의 고착화와 출산간격의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 노년기의 삶에 대한 태도와 가치관의 변화 2018_02 노년기의 삶에 대한 태도와 가치관의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 저출산과 인구이동으로 인한 지역인구의 변화 2017_01 저출산과 인구이동으로 인한 지역인구의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 외국인 거주자의 다양성과 변화 추이 2017_02 외국인 거주자의 다양성과 변화 추이 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 베이비붐 세대와 인구절벽 2016_01 베이비붐 세대와 인구절벽 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 학령인구의 감소와 교육환경 및 경제활동인구의 변화 2016_02 학령인구의 감소와 교육환경 및 경제활동인구의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 무자녀 가정의 추이와 특성 2015_01 무자녀 가정의 추이와 특성 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 고령화와 노인 삶의 변화 2015_02 고령화와 노인 삶의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 경제위기와 출산율의 변화 2014_01 경제위기와 출산율의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 국내 인구이동의 특성과 유형 2014_02 국내 인구이동의 특성과 유형 PDF 파일입니다.
   • 2014_03 남한과 북한의 인구성장 및 인구구조의 비교 2014_03 남한과 북한의 인구성장 및 인구구조의 비교 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 인구고령화의 지역별 차이 2013_01 인구고령화의 지역별 차이 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 이상적인 결혼연령과 이상자녀수 2013_02 이상적인 결혼연령과 이상자녀수 PDF 파일입니다.
   • 2013_03 이혼의 확산과 이혼자들의 삶 2013_03 이혼의 확산과 이혼자들의 삶 PDF 파일입니다.
   • 2012_01 지역별 인구분포와 수도권 인구집중 2012_01 지역별 인구분포와 수도권 인구집중 PDF 파일입니다.
   • 2012_02 가족의 분산과 가구구성의 변화 2012_02 가족의 분산과 가구구성의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2012_03 체류 외국인의 증가 2012_03 체류 외국인의 증가 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 초저출산 시대의 도래와 출산력 저하의 주요 원인 2010_01 초저출산 시대의 도래와 출산력 저하의 주요 원인 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 혼인 양상의 변화 2010_02 혼인 양상의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 고령화와 경제적 부담 2009_01 고령화와 경제적 부담 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 사망률의 감소와 집단 간 차이 2009_02 사망률의 감소와 집단 간 차이 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 출산력의 급격한 하락 2008_01 출산력의 급격한 하락 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 국제이주인구의 증가: 외국인근로자와 결혼이민자 2008_02 국제이주인구의 증가: 외국인근로자와 결혼이민자 PDF 파일입니다.
  • 02 가족과 가구 영역
   • 2019_01 노인의 가족지원 및 돌봄의 양상 2019_01 노인의 가족지원 및 돌봄의 양상 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 1인가구의 삶의 질 2019_02 1인가구의 삶의 질 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 유배우 취업자의 시간부족 인식과 삶의 질 2018_01 유배우 취업자의 시간부족 인식과 삶의 질 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 결혼에 대한 태도 변화 2018_02 결혼에 대한 태도 변화 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 가족 내 세대관계의 변화: 멀어지는 시가, 가까워지는 처가? 2017_01 가족 내 세대관계의 변화: 멀어지는 시가, 가까워지는 처가? PDF 파일입니다.
   • 2017_02 어머니의 취업상태별 아동돌봄 서비스 이용 양상 2017_02 어머니의 취업상태별 아동돌봄 서비스 이용 양상 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 가족가치관의 변화 2016_01 가족가치관의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 분거가족의 실태와 특성 2016_02 분거가족의 실태와 특성 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 미혼율의 증가와 사회적 의미 2015_01 미혼율의 증가와 사회적 의미 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 기능 저하 노인의 돌봄와 지원 2015_02 기능 저하 노인의 돌봄와 지원 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 여성의 일-가족 양립에 대한 사회적 인식과 장애요인 2014_01 여성의 일-가족 양립에 대한 사회적 인식과 장애요인 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 여성의 일-가족 양립 경험과 사회적 지원 2014_02 여성의 일-가족 양립 경험과 사회적 지원 PDF 파일입니다.
   • 2014_03 남성의 가족생활 참여 2014_03 남성의 가족생활 참여 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 세대관계의 변화 2013_01 세대관계의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 자녀돌봄 시간의 변화 2013_02 자녀돌봄 시간의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2012_01 1인가구의 추세와 특색 2012_01 1인가구의 추세와 특색 PDF 파일입니다.
   • 2012_02 한국의 연령과 부부관계만족도 2012_02 한국의 연령과 부부관계만족도 PDF 파일입니다.
   • 2013_03 결혼과 관련된 다양한 변화 2013_03 결혼과 관련된 다양한 변화 PDF 파일입니다.
   • 2012_04 맞벌이 부부는 무엇이 다른가 2012_04 맞벌이 부부는 무엇이 다른가 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 아동 돌봄 실태와 지원망 2010_01 아동 돌봄 실태와 지원망 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 국제결혼 부부와 가족의 특성 2010_02 국제결혼 부부와 가족의 특성 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 일-가족 양립방식의 변화 2009_01 일-가족 양립방식의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 결혼에 대한 태도 변화 2009_02 결혼에 대한 태도 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010_03 이혼율의 변화와 사회적 결과 2010_03 이혼율의 변화와 사회적 결과 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 가구 구성의 변화와 노인가구의 급증 2008_01 가구 구성의 변화와 노인가구의 급증 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 초혼연령과 미혼율의 상승 2008_02 초혼연령과 미혼율의 상승 PDF 파일입니다.
  • 03 건강 영역
   • 2019_01 건강불평등 2019_01 건강불평등 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 흡연과 음주 실태 2019_02 흡연과 음주 실태 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 의료인력과 의료시설의 지역별 불균형 분포 2018_01 의료인력과 의료시설의 지역별 불균형 분포 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 노인 돌봄의 사회화 동향 2018_02 노인 돌봄의 사회화 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 미세먼지의 건강 영향 2017_01 미세먼지의 건강 영향 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 청소년의 체격과 건강상태 2017_02 청소년의 체격과 건강상태 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 증가하는 신종감염병 2016_01 증가하는 신종감염병 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 간호인력과 간호서비스의 변화 2016_02 간호인력과 간호서비스의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 한국인의 정신건강 2015_01 한국인의 정신건강 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 대사증후군의 유병 실태와 사회적 비용 2015_02 대사증후군의 유병 실태와 사회적 비용 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 흡연율 추세와 담배규제정책의 효과 2014_01 흡연율 추세와 담배규제정책의 효과 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 의약품 사용양상 2014_02 의약품 사용양상 PDF 파일입니다.
   • 2014_03 사회자본과 건강 2014_03 사회자본과 건강 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 건강검진의 추이와 실천요인 2013_01 건강검진의 추이와 실천요인 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 음주수준과 건강과의 관계 2013_02 음주수준과 건강과의 관계 PDF 파일입니다.
   • 2013_03 근로자들의 직무스트레스 2013_03 근로자들의 직무스트레스 PDF 파일입니다.
   • 2012_01 건강과 질병의 사회적 분포 2012_01 건강과 질병의 사회적 분포 PDF 파일입니다.
   • 2012_02 의료기관별 만족도 격차 2012_02 의료기관별 만족도 격차 PDF 파일입니다.
   • 2012_03 우리시대의 병 아토피 질환 2012_03 우리시대의 병 아토피 질환 PDF 파일입니다.
   • 2012_04 서구형 질환이 증가하고 있는 한국 2012_04 서구형 질환이 증가하고 있는 한국 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 건강불평등 2010_01 건강불평등 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 만성질환 추세와 관리 2010_02 만성질환 추세와 관리 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 자살의 급증과 원인 2009_01 자살의 급증과 원인 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 공공의료 서비스의 실태 2009_02 공공의료 서비스의 실태 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 과다한 의료비 부담 2008_01 과다한 의료비 부담 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 나아지지 않는 주관적 건강상태 2008_02 나아지지 않는 주관적 건강상태 PDF 파일입니다.
  • 04 교육 영역
   • 2019_01 교육 경쟁과 행복 2019_01 교육 경쟁과 행복 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 다문화가정 학생의 실태 및 발달 추이 2019_02 다문화가정 학생의 실태 및 발달 추이 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 학력차별에 대한 인식 2018_01 학력차별에 대한 인식 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 중고생의 진로활동 및 진로체험 참여 실태 2018_02 중고생의 진로활동 및 진로체험 참여 실태 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 대학교육의 성과 2017_01 대학교육의 성과 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 국내 대학의 외국인 유학생 실태 2017_02 국내 대학의 외국인 유학생 실태 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 교육수준과 삶에 대한 만족도 2016_01 교육수준과 삶에 대한 만족도 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 학생인권과 학교폭력 실태 2016_02 학생인권과 학교폭력 실태 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 가구 교육비 지출 실태 2015_01 가구 교육비 지출 실태 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 대졸 취업자의 과잉교육 실태 2015_02 대졸 취업자의 과잉교육 실태 PDF 파일입니다.
   • 2015_03 학생들의 일상생활 차별 경험 2015_03 학생들의 일상생활 차별 경험 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 다문화가정 학생의 학교생활 적응과 심리정서적 특성 2014_01 다문화가정 학생의 학교생활 적응과 심리정서적 특성 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 청소년의 가정배경과 자아존중감 및 학습동기 2014_02 청소년의 가정배경과 자아존중감 및 학습동기 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 고등교육기관 졸업자 취업 실태 2013_01 고등교육기관 졸업자 취업 실태 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 학교교육의 효과에 대한 인식 2013_02 학교교육의 효과에 대한 인식 PDF 파일입니다.
   • 2013_03 학생들의 스트레스 2013_03 학생들의 스트레스 PDF 파일입니다.
   • 2011_01 취학 전 아동 보육 및 교육 2011_01 취학 전 아동 보육 및 교육 PDF 파일입니다.
   • 2011_02 학교급별 학업중단의 실태와 추이 2011_02 학교급별 학업중단의 실태와 추이 PDF 파일입니다.
   • 2011_03 대학 등록금 추이와 장학금 수혜학생의 비율 2011_03 대학 등록금 추이와 장학금 수혜학생의 비율 PDF 파일입니다.
   • 2011_04 우리나라 성인의 평생학습 참여동향 2011_04 우리나라 성인의 평생학습 참여동향 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 학생과 학부모의 학교교육 만족도 2010_01 학생과 학부모의 학교교육 만족도 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 교육격차의 실태와 추이 2010_02 교육격차의 실태와 추이 PDF 파일입니다.
   • 2010_03 학교급별 학습시간 실태와 문제점 2010_03 학교급별 학습시간 실태와 문제점 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 교육의 경제적 성과 2009_01 교육의 경제적 성과 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 사교육비의 지출 실태와 추이 2009_02 사교육비의 지출 실태와 추이 PDF 파일입니다.
   • 2009_03 상급학교 진학 기회의 불평등 2009_03 상급학교 진학 기회의 불평등 PDF 파일입니다.
   • 2009_04 노동시장과 대학 배출인력 간의 전공 불일치 2009_04 노동시장과 대학 배출인력 간의 전공 불일치 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 최근 학교교육 성취도의 변화 2008_01 최근 학교교육 성취도의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 교육수준의 비약적 상승 2008_02 교육수준의 비약적 상승 PDF 파일입니다.
  • 05 노동 영역
   • 2019_01 노동시간 최근 추이와 주 52시간 상한제 도입에 따른 노동시간 최근 동향 2019_01 노동시간 최근 추이와 주 52시간 상한제 도입에 따른 노동시간 최근 동향 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 자영업자 추이와 특성 그리고 전망 2019_02 자영업자 추이와 특성 그리고 전망 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 성평등, 일-가족 균형 요구의 변화와 육아휴직 2018_01 성평등, 일-가족 균형 요구의 변화와 육아휴직 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 비정규직 고용동향 2018_02 비정규직 고용동향 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 취약노동자는 누구인가 2017_01 취약노동자는 누구인가 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 위기후 20년 노동시장은 어떻게 변했나 2017_02 위기후 20년 노동시장은 어떻게 변했나 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 기업규모 및 원하청에 따른 노동 일터의 격차와 불평등 2016_01 기업규모 및 원하청에 따른 노동 일터의 격차와 불평등 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 일자리 변화의 최근 동향 2016_02 일자리 변화의 최근 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 노동시장의 질과 고용보호제도 2015_01 노동시장의 질과 고용보호제도 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 경제위기와 이직자의 취업이행 2015_02 경제위기와 이직자의 취업이행 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 장시간 노동의 실태와 위험 2014_01 장시간 노동의 실태와 위험 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 청년층 취업준비생의 실태와 시사점 2014_02 청년층 취업준비생의 실태와 시사점 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 근로빈곤과 저소득층 소득지원 2013_01 근로빈곤과 저소득층 소득지원 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 최저임금의 준수와 상대적 수준 2013_02 최저임금의 준수와 상대적 수준 PDF 파일입니다.
   • 2011_01 여성의 취업변화와 근로환경 2011_01 여성의 취업변화와 근로환경 PDF 파일입니다.
   • 2011_02 베이비붐 세대의 특성과 노동시장 은퇴 2011_02 베이비붐 세대의 특성과 노동시장 은퇴 PDF 파일입니다.
   • 2011_03 근로자 특성에 따른 집단 간 임금수준 비교 2011_03 근로자 특성에 따른 집단 간 임금수준 비교 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 비정규직 근로자의 특성과 근로조건 2010_01 비정규직 근로자의 특성과 근로조건 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 외국인 근로자의 고용실태 2010_02 외국인 근로자의 고용실태 PDF 파일입니다.
   • 2010_03 직업선택 기준의 변화와 계층 간 차이 2010_03 직업선택 기준의 변화와 계층 간 차이 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 청년층 노동시장 2009_01 청년층 노동시장 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 장기실업과 사회보장 2009_02 장기실업과 사회보장 PDF 파일입니다.
   • 2009_03 노사관계의 변화 2009_03 노사관계의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 고용의 안정성과 비정규직 2008_01 고용의 안정성과 비정규직 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 중고령자 노동시장과 근로생애 2008_02 중고령자 노동시장과 근로생애 PDF 파일입니다.
  • 06 소득과 소비 영역
   • 2019_01 인구구조의 변화와 사회·복지재정지출의 수혜 분포 및 소득재분배 2019_01 인구구조의 변화와 사회·복지재정지출의 수혜 분포 및 소득재분배 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 노후소득보장을 위한 공적연금제도의 역할 2019_02 노후소득보장을 위한 공적연금제도의 역할 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 자영업자 가구의 소득과 소비 2018_01 자영업자 가구의 소득과 소비 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 중고령 은퇴자의 소득과 소비 2018_02 중고령 은퇴자의 소득과 소비 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 생애주기에 따른 소득과 소비 2017_01 생애주기에 따른 소득과 소비 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 주택연금의 도입과 사회적 영향 2017_02 주택연금의 도입과 사회적 영향 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 계층별 가계부채와 상환부담의 변화 2016_01 계층별 가계부채와 상환부담의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 1인 청년가구의 소득과 소비 2016_02 1인 청년가구의 소득과 소비 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 소득분위별 자산의 분포와 구성 2015_01 소득분위별 자산의 분포와 구성 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 출생 코호트를 통해 본 소비지출의 변화 2015_02 출생 코호트를 통해 본 소비지출의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 가계부채의 변화와 분포 2014_01 가계부채의 변화와 분포 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 인구고령화와 의료비 지출의 변화 2014_02 인구고령화와 의료비 지출의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 조세부담률과 사회보장부담률 2013_01 조세부담률과 사회보장부담률 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 소득분배의 지역적 양상 2013_02 소득분배의 지역적 양상 PDF 파일입니다.
   • 2013_03 인구 고령화와 소득 및 소비 불평등 2013_03 인구 고령화와 소득 및 소비 불평등 PDF 파일입니다.
   • 2011_01 지난 20년간 소득수준별 소비지출의 추이 및 구조 변화 2011_01 지난 20년간 소득수준별 소비지출의 추이 및 구조 변화 PDF 파일입니다.
   • 2011_02 가계저축률 감소와 그 원인 2011_02 가계저축률 감소와 그 원인 PDF 파일입니다.
   • 2011_03 가구주 연령별 소득 및 소비 변화 2011_03 가구주 연령별 소득 및 소비 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 가계부채와 부채원인 2010_01 가계부채와 부채원인 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 중고령 은퇴자의 소득과 소비 2010_02 중고령 은퇴자의 소득과 소비 PDF 파일입니다.
   • 2010_03 한국 국민 구매력의 국제비교 2010_03 한국 국민 구매력의 국제비교 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 소득원천별 구성 2009_01 소득원천별 구성 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 생애 소득의 구조변화와 중산층 맞벌이 가구의 부상 2009_02 생애 소득의 구조변화와 중산층 맞벌이 가구의 부상 PDF 파일입니다.
   • 2009_03 자산의 분포와 구성 2009_03 자산의 분포와 구성 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 소득분배와 빈곤율의 추이 2008_01 소득분배와 빈곤율의 추이 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 교육비 지출수준과 구성의 실태와 변화 추이 2008_02 교육비 지출수준과 구성의 실태와 변화 추이 PDF 파일입니다.
  • 07 문화와 여가 영역
   • 2019_01 행복에 영향을 주는 여가 관련 요소들 2019_01 행복에 영향을 주는 여가 관련 요소들 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 스마트미디어 이용 여가활동 2019_02 스마트미디어 이용 여가활동 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 해외여행 경험의 추이 2018_01 해외여행 경험의 추이 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 문화서비스 지출의 주요 동향 2018_02 문화서비스 지출의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 청소년의 게임 이용과 과몰입 2017_01 청소년의 게임 이용과 과몰입 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 생애주기별 여가활동 2017_02 생애주기별 여가활동 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 여가시간의 변화와 격차 2016_01 여가시간의 변화와 격차 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 스마트폰 과의존의 실태와 문제 2016_02 스마트폰 과의존의 실태와 문제 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 청년층 1인가구원의 여가활동 2015_01 청년층 1인가구원의 여가활동 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 여가활동의 동반자 2015_02 여가활동의 동반자 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 여행과 삶의 질 2014_01 여행과 삶의 질 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 스마트미디어 이용과 삶의 만족도 2014_02 스마트미디어 이용과 삶의 만족도 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 청소년 여가 2013_01 청소년 여가 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 생활체육 참여실태 2013_02 생활체육 참여실태 PDF 파일입니다.
   • 2013_03 노년층의 문화예술 관람 경험과 특성 2013_03 노년층의 문화예술 관람 경험과 특성 PDF 파일입니다.
   • 2011_01 소득수준에 따른 여가활동의 변화 2011_01 소득수준에 따른 여가활동의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2011_02 소셜네트워크서비스(SNS) 이용의 부상과 확산 2011_02 소셜네트워크서비스(SNS) 이용의 부상과 확산 PDF 파일입니다.
   • 2011_03 문화산업의 정체와 성장 2011_03 문화산업의 정체와 성장 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 여가시간과 여가활동의 변화 2010_01 여가시간과 여가활동의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 인터넷 중독 실태 2010_02 인터넷 중독 실태 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 여가생활과 만족도 2009_01 여가생활과 만족도 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 인터넷 이용의 일상화 2009_02 인터넷 이용의 일상화 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 문화예술 향유실태 2008_01 문화예술 향유실태 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 관광산업의 성장과 입출국 여행객수의 증가 2008_02 관광산업의 성장과 입출국 여행객수의 증가 PDF 파일입니다.
  • 08 주거와 교통 영역
   • 2019_01 신도시 주거의 현황과 전망 2019_01 신도시 주거의 현황과 전망 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 도로교통의 미세먼지 배출 특성과 저감 노력 2019_02 도로교통의 미세먼지 배출 특성과 저감 노력 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 청년의 주거문제 얼마나 심각한가 2018_01 청년의 주거문제 얼마나 심각한가 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 수도권 지역 통근통행의 광역화와 사회계층별 통근시간의 변화 2018_02 수도권 지역 통근통행의 광역화와 사회계층별 통근시간의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 공공임대주택 공급 실태와 거주자 특성 2017_01 공공임대주택 공급 실태와 거주자 특성 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 빅데이터로 읽는 교통과 사회 2017_02 빅데이터로 읽는 교통과 사회 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 1인가구의 증가와 주택시장 및 주거형태의 변화 2016_01 1인가구의 증가와 주택시장 및 주거형태의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 친환경 자동차의 보급과 사회적 영향 2016_02 친환경 자동차의 보급과 사회적 영향 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 아파트 주거 확산의 실태와 전망 2015_01 아파트 주거 확산의 실태와 전망 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 지역 간 교통수단의 고속화와 국민 생활의 변화 2015_02 지역 간 교통수단의 고속화와 국민 생활의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 전월세시장의 변화 2014_01 전월세시장의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 청년층 가구의 주거실태 2014_02 청년층 가구의 주거실태 PDF 파일입니다.
   • 2014_03 승용차의 대형화와 녹색교통정책의 실태 2014_03 승용차의 대형화와 녹색교통정책의 실태 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 생애주기에 따른 주거복지 실태 2013_01 생애주기에 따른 주거복지 실태 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 가구특성과 주거소비 2013_02 가구특성과 주거소비 PDF 파일입니다.
   • 2013_03 교통복지실태 2013_03 교통복지실태 PDF 파일입니다.
   • 2012_01 수도권 거주자의 출근전쟁 2012_01 수도권 거주자의 출근전쟁 PDF 파일입니다.
   • 2012_02 주거안정성 2012_02 주거안정성 PDF 파일입니다.
   • 2012_03 최저주거기준 미달 주거빈곤가구의 실태 2012_03 최저주거기준 미달 주거빈곤가구의 실태 PDF 파일입니다.
   • 2012_04 도로의 지역간 불균형 2012_04 도로의 지역간 불균형 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 주거이동과 거주지 선택요인 2010_01 주거이동과 거주지 선택요인 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 주택 매매 및 전세 가격의 변화 추이 2010_02 주택 매매 및 전세 가격의 변화 추이 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 주거빈곤 가구 실태 2009_01 주거빈곤 가구 실태 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 교통의 고속화와 대도시권의 광역화 2009_02 교통의 고속화와 대도시권의 광역화 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 주거생활의 질적 향상 2008_01 주거생활의 질적 향상 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 대도시권 통근통학의 광역화 2008_02 대도시권 통근통학의 광역화 PDF 파일입니다.
  • 09 환경 영역
   • 2019_01 미세먼지에 대한 이슈화와 기상학적 접근 2019_01 미세먼지에 대한 이슈화와 기상학적 접근 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 원자력에 대한 온라인 여론 분석 2019_02 원자력에 대한 온라인 여론 분석 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 폐플라스틱의 발생 및 재활용 현황 2018_01 폐플라스틱의 발생 및 재활용 현황 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 해양환경의 특성과 현황 2018_02 해양환경의 특성과 현황 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 생활화학제품의 피해 및 관리 실태 2017_01 생활화학제품의 피해 및 관리 실태 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 전력소비와 전원구성의 추이 및 특징 2017_02 전력소비와 전원구성의 추이 및 특징 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 환경에 대한 국민의 인식과 태도 2016_01 환경에 대한 국민의 인식과 태도 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 미세먼지의 대기농도 현황과 특성 2016_02 미세먼지의 대기농도 현황과 특성 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 환경 불평등과 복지 2015_01 환경 불평등과 복지 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 생활쓰레기 처리와 쓰레기 종량제의 실태 2015_02 생활쓰레기 처리와 쓰레기 종량제의 실태 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 미세먼지와 건강 2014_01 미세먼지와 건강 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 기후변화 영향과 적응 2014_02 기후변화 영향과 적응 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 기후변화 대응행태와 신재생에너지의 보급현황 2013_01 기후변화 대응행태와 신재생에너지의 보급현황 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 화학물질 노출실태 2013_02 화학물질 노출실태 PDF 파일입니다.
   • 2011_01 기후변화의 문제와 대응의 추이 2011_01 기후변화의 문제와 대응의 추이 PDF 파일입니다.
   • 2011_02 개선된 체감환경, 정체된 친환경 행동 2011_02 개선된 체감환경, 정체된 친환경 행동 PDF 파일입니다.
   • 2011_03 에너지 소비를 통해 본 한국 사회 2011_03 에너지 소비를 통해 본 한국 사회 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 대기오염 수준의 변화 2008_01 대기오염 수준의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 온실가스와 지구 온난화 2008_02 온실가스와 지구 온난화 PDF 파일입니다.
  • 10 안전 영역
   • 2019_01 안전취약계층의 안전사고 동향 2019_01 안전취약계층의 안전사고 동향 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 청소년 범죄 추이와 형사사법기관의 대응 2019_02 청소년 범죄 추이와 형사사법기관의 대응 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 한국인의 손상으로 인한 사망의 특성 2018_01 한국인의 손상으로 인한 사망의 특성 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 젠더폭력의 실태와 변화 2018_02 젠더폭력의 실태와 변화 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 한반도의 지진발생 현황과 특성 2017_01 한반도의 지진발생 현황과 특성 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 아동학대의 발생 추이와 특성 2017_02 아동학대의 발생 추이와 특성 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 산업재해의 발생 추이 2016_01 산업재해의 발생 추이 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 노인 범죄의 실태와 변화 2016_02 노인 범죄의 실태와 변화 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 살인, 강도, 강간의 지역 간 발생률 비교와 변화 2015_01 살인, 강도, 강간의 지역 간 발생률 비교와 변화 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 늘어나는 고령운전자 교통사고 2015_02 늘어나는 고령운전자 교통사고 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 범죄피해의 실태와 변화 2014_01 범죄피해의 실태와 변화 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 한국의 대형 인적재난 2014_02 한국의 대형 인적재난 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 외국인 범죄의 현황과 추세 2013_01 외국인 범죄의 현황과 추세 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 성폭력범죄의 발생현황과 특성 2013_02 성폭력범죄의 발생현황과 특성 PDF 파일입니다.
   • 2012_01 청소년범죄의 발생과 형사사법기관의 대응 2012_01 청소년범죄의 발생과 형사사법기관의 대응 PDF 파일입니다.
   • 2012_02 사이버 세계의 그림자 2012_02 사이버 세계의 그림자 PDF 파일입니다.
   • 2012_03 여성들을 불안하게 하는 범죄에 대한 두려움 2012_03 여성들을 불안하게 하는 범죄에 대한 두려움 PDF 파일입니다.
   • 2012_04 높아지는 재난재해 위험과 응급안전시스템 2012_04 높아지는 재난재해 위험과 응급안전시스템 PDF 파일입니다.
   • 2012_05 일하는 사람들의 건강과 유해요인노출 2012_05 일하는 사람들의 건강과 유해요인노출 PDF 파일입니다.
   • 2010_01 아동학대의 실태와 변화 2010_01 아동학대의 실태와 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 산업재해의 변화 2010_02 산업재해의 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010_03 친환경산업의 현황과 발전 전망 2010_03 친환경산업의 현황과 발전 전망 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 사회안전과 위험요인에 대한 인식 2009_01 사회안전과 위험요인에 대한 인식 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 청소년 비행 실태와 변화 2009_02 청소년 비행 실태와 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009_03 친환경 소비성향 2009_03 친환경 소비성향 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 자연재난, 어떻게 변했나 2008_01 자연재난, 어떻게 변했나 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 증가하는 '흉악범죄' 2008_02 증가하는
  • 11 사회통합 영역
   • 2019_01 사회적 고립의 현황과 결과 2019_01 사회적 고립의 현황과 결과 PDF 파일입니다.
   • 2019_02 한국인의 이주민에 대한 사회적 거리감 2019_02 한국인의 이주민에 대한 사회적 거리감 PDF 파일입니다.
   • 2018_01 사회적 공정성과 신뢰의 관계 2018_01 사회적 공정성과 신뢰의 관계 PDF 파일입니다.
   • 2018_02 국제비교를 통해 본 한국의 성평등 수준 2018_02 국제비교를 통해 본 한국의 성평등 수준 PDF 파일입니다.
   • 2017_01 한국인의 정치참여와 사회갈등 인식 2017_01 한국인의 정치참여와 사회갈등 인식 PDF 파일입니다.
   • 2017_02 부패에 대한 인식과 경험 2017_02 부패에 대한 인식과 경험 PDF 파일입니다.
   • 2016_01 한국인의 계층의식과 사회이동성 2016_01 한국인의 계층의식과 사회이동성 PDF 파일입니다.
   • 2016_02 정치 태도와 행위의 세대 간 차이 2016_02 정치 태도와 행위의 세대 간 차이 PDF 파일입니다.
   • 2015_01 세대 간 격차의 수준 2015_01 세대 간 격차의 수준 PDF 파일입니다.
   • 2015_02 사회적 관용의 수준과 변화 2015_02 사회적 관용의 수준과 변화 PDF 파일입니다.
   • 2014_01 노년층의 사회통합 2014_01 노년층의 사회통합 PDF 파일입니다.
   • 2014_02 자살의 지역별 분포와 변화 2014_02 자살의 지역별 분포와 변화 PDF 파일입니다.
   • 2013_01 주관적 삶에 대한 만족도 격차 2013_01 주관적 삶에 대한 만족도 격차 PDF 파일입니다.
   • 2013_02 투표와 정치참여 2013_02 투표와 정치참여 PDF 파일입니다.
   • 2012_01 한국의 노인자살 2012_01 한국의 노인자살 PDF 파일입니다.
   • 2012_02 한국인의 다문화 수용성 2012_02 한국인의 다문화 수용성 PDF 파일입니다.
   • 2012_03 한국인의 국민정체성 2012_03 한국인의 국민정체성 PDF 파일입니다.
   • 2012_04 1인가구의 사회적 지원 2012_04 1인가구의 사회적 지원 PDF 파일입니다.
   • 2012_05 한국의 공정성 2012_05 한국의 공정성 PDF 파일입니다.
   • 2011_01 빈곤층의 분포와 특성(복지) 2011_01 빈곤층의 분포와 특성(복지) PDF 파일입니다.
   • 2011_02 노후준비 방법의 변화(복지) 2011_02 노후준비 방법의 변화(복지) PDF 파일입니다.
   • 2011_03 사회복지 인력 및 시설의 동향(복지) 2011_03 사회복지 인력 및 시설의 동향(복지) PDF 파일입니다.
   • 2010_01 사회적 신뢰의 수준 2010_01 사회적 신뢰의 수준 PDF 파일입니다.
   • 2010_02 북한이탈주민에 대한 태도와 사회통합 정도 2010_02 북한이탈주민에 대한 태도와 사회통합 정도 PDF 파일입니다.
   • 2010_03 이타적행위: 기부와 자원봉사 2010_03 이타적행위: 기부와 자원봉사 PDF 파일입니다.
   • 2009_01 정치와 사회참여 2009_01 정치와 사회참여 PDF 파일입니다.
   • 2009_02 가치와 이념 갈등 2009_02 가치와 이념 갈등 PDF 파일입니다.
   • 2009_03 공직부패의 현황과 국제비교 2009_03 공직부패의 현황과 국제비교 PDF 파일입니다.
   • 2008_01 투표참여의 감소와 세대 간 차이 2008_01 투표참여의 감소와 세대 간 차이 PDF 파일입니다.
   • 2008_02 가치관과 일상생활에서의 세대격차 2008_02 가치관과 일상생활에서의 세대격차 PDF 파일입니다.
   • 2008_03 복지 부문의 주요 변화(복지) 2008_03 복지 부문의 주요 변화(복지) PDF 파일입니다.
   • 2008_04 노후생활보장을 위한 연금제도의 문제(복지) 2008_04 노후생활보장을 위한 연금제도의 문제(복지) PDF 파일입니다.
   • 2008_05 국민기초생활보장 수급자와 빈곤문제(복지) 2008_05 국민기초생활보장 수급자와 빈곤문제(복지) PDF 파일입니다.
 • 영역별 주요 동향
  • 01 인구 영역
   • 2019 인구 영역의 주요 동향 2019 인구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 인구 영역의 주요 동향 2018 인구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 인구 영역의 주요 동향 2017 인구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 인구 영역의 주요 동향 2016 인구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 인구 영역의 주요 동향 2015 인구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 인구 영역의 주요 동향 2014 인구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 인구 영역의 주요 변화 2013 인구 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010 인구 부문의 주요 변화 2010 인구 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 인구 부문의 주요 변화 2009 인구 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 인구 부문의 주요 변화 2008 인구 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 02 가족과 가구 영역
   • 2019 가족과 가구 영역의 주요 동향 2019 가족과 가구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 가족과 가구 영역의 주요 동향 2018 가족과 가구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 가족과 가구 영역의 주요 동향 2017 가족과 가구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 가족과 가구 영역의 주요 동향 2016 가족과 가구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 가족과 가구 영역의 주요 동향 2015 가족과 가구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 가족과 가구 영역의 주요 동향 2014 가족과 가구 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 가족과 가구 영역의 주요 변화 2013 가족과 가구 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010 가족과 가구 부문의 주요 변화 2010 가족과 가구 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 가족과 가구 부문의 주요 변화 2009 가족과 가구 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 가족과 가구 부문의 주요 변화 2008 가족과 가구 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 03 건강 영역
   • 2019 건강 영역의 주요 동향 2019 건강 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 건강 영역의 주요 동향 2018 건강 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 건강 영역의 주요 동향 2017 건강 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 건강 영역의 주요 동향 2016 건강 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 건강 영역의 주요 동향 2015 건강 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 건강 영역의 주요 동향 2014 건강 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 건강 영역의 주요 변화 2013 건강 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010 보건 부문의 주요 변화 2010 보건 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 보건 부문의 주요 변화 2009 보건 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 보건 부문의 주요 변화 2008 보건 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 04 교육 영역
   • 2019 교육 영역의 주요 동향 2019 교육 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 교육 영역의 주요 동향 2018 교육 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 교육 영역의 주요 동향 2017 교육 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 교육 영역의 주요 동향 2016 교육 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 교육 영역의 주요 동향 2015 교육 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 교육 영역의 주요 동향 2014 교육 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 교육 영역의 주요 변화 2013 교육 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2011 교육 부문의 주요 변화와 특성 2011 교육 부문의 주요 변화와 특성 PDF 파일입니다.
   • 2010 교육 부문의 주요 변화 2010 교육 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 교육 부문의 주요 변화 2009 교육 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 교육 부문의 주요 변화 2008 교육 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 05 노동 영역
   • 2019 노동 영역의 주요 동향 2019 노동 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 노동 영역의 주요 동향 2018 노동 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 노동 영역의 주요 동향 2017 노동 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 노동 영역의 주요 동향 2016 노동 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 노동 영역의 주요 동향 2015 노동 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 노동 영역의 주요 동향 2014 노동 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 노동 영역의 주요 변화 2013 노동 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 노동 부문의 주요 변화 2009 노동 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 노동 부문의 주요 변화 2008 노동 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 06 소득과 소비 영역
   • 2019 소득과 소비 영역의 주요 동향 2019 소득과 소비 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 소득과 소비 영역의 주요 동향 2018 소득과 소비 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 소득과 소비 영역의 주요 동향 2017 소득과 소비 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 소득과 소비 영역의 주요 동향 2016 소득과 소비 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 소득과 소비 영역의 주요 동향 2015 소득과 소비 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 소득과 소비 영역의 주요 동향 2014 소득과 소비 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 소득과 소비 영역의 주요 변화 2013 소득과 소비 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010 소득과 소비 부문의 주요 변화 2010 소득과 소비 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 소득과 소비 부문의 주요 변화 2009 소득과 소비 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 소득과 소비 부문의 주요 변화 2008 소득과 소비 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 07 문화와 여가 영역
   • 2019 문화와 여가 영역의 주요 동향 2019 문화와 여가 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 문화와 여가 영역의 주요 동향 2018 문화와 여가 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 문화와 여가 영역의 주요 동향 2017 문화와 여가 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 문화와 여가 영역의 주요 동향 2016 문화와 여가 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 문화와 여가 영역의 주요 동향 2015 문화와 여가 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 문화와 여가 영역의 주요 동향 2014 문화와 여가 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 문화와 여가 영역의 주요 변화 2013 문화와 여가 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010 문화와 여가 부문의 주요 변화 2010 문화와 여가 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 문화와 여가 부문의 주요 변화 2009 문화와 여가 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 문화와 여가 부문의 주요 변화 2008 문화와 여가 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 08 주거와 교통 영역
   • 2019 주거와 교통 영역의 주요 동향 2019 주거와 교통 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 주거와 교통 영역의 주요 동향 2018 주거와 교통 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 주거와 교통 영역의 주요 동향 2017 주거와 교통 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 주거와 교통 영역의 주요 동향 2016 주거와 교통 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 주거와 교통 영역의 주요 동향 2015 주거와 교통 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 주거와 교통 영역의 주요 동향 2014 주거와 교통 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 주거와 교통 영역의 주요 변화 2013 주거와 교통 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010 주거와 교통 부문의 주요 변화 2010 주거와 교통 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 주거와 교통 부문의 주요 변화 2009 주거와 교통 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 주거와 교통 부문의 주요 변화 2008 주거와 교통 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 09 환경 영역
   • 2019 환경 영역의 주요 동향 2019 환경 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 환경 영역의 주요 동향 2018 환경 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 환경 영역의 주요 동향 2017 환경 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 환경 영역의 주요 동향 2016 환경 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 환경 영역의 주요 동향 2015 환경 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 환경 영역의 주요 동향 2014 환경 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 환경 영역의 주요 변화 2013 환경 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 환경 부문의 주요 변화 2008 환경 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 10 안전 영역
   • 2019 안전 영역의 주요 동향 2019 안전 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 안전 영역의 주요 동향 2018 안전 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 안전 영역의 주요 동향 2017 안전 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 안전 영역의 주요 동향 2016 안전 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 안전 영역의 주요 동향 2015 안전 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 안전 영역의 주요 동향 2014 안전 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 안전 영역의 주요 변화 2013 안전 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2012 안전 영역의 주요 변화 2012 안전 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010 사회안전 부문의 주요 변화 2010 사회안전 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 사회안전 부문의 주요 변화 2009 사회안전 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 사회안전 부문의 주요 변화 2008 사회안전 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
  • 11 사회통합 영역
   • 2019 사회통합 영역의 주요 동향 2019 사회통합 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2018 사회통합 영역의 주요 동향 2018 사회통합 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2017 사회통합 영역의 주요 동향 2017 사회통합 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2016 사회통합 영역의 주요 동향 2016 사회통합 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2015 사회통합 영역의 주요 동향 2015 사회통합 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2014 사회통합 영역의 주요 동향 2014 사회통합 영역의 주요 동향 PDF 파일입니다.
   • 2013 사회통합 영역의 주요 변화 2013 사회통합 영역의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2010 사회통합 부문의 주요 변화 2010 사회통합 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2009 사회통합 부문의 주요 변화 2009 사회통합 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.
   • 2008 사회통합 부문의 주요 변화 2008 사회통합 부문의 주요 변화 PDF 파일입니다.

---------------------------------
Khoa Hàn Quốc học, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp. HCM
ĐT: +84-8-38293828 (nhánh 153)
Email: Koreanstudies.ussh@gmail.com
Website: www.hanquochoc.edu.vn

Faculty of Korean Studies, University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City
Tel: +84-8-38293828 (ext 153)
Email: Koreanstudies.ussh@gmail.com
Website: www.hanquochoc.edu.vn

베트남 호치민시 국립대학교 인문사회과학대학 한국학부

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Admin đã offline
 #1  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Tư liệu & tài liệu nghiên cứu » 한국의 사회동향 (2008-2019) Korean Social Trends (Xu hướng phát triển xã hội Hàn Quốc)
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 3:22 AM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do