Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn hóa - xã hội » (ĐỌC 4- BÀI TẬP CÁ NHÂN 1) TÍNH HAI MẶT CỦA VĂN HÓA "NHANH LÊN NHANH LÊN" CỦA HÀN QUỐC
(ĐỌC 4- BÀI TẬP CÁ NHÂN 1) TÍNH HAI MẶT CỦA VĂN HÓA "NHANH LÊN NHANH LÊN" CỦA HÀN QUỐC  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
1456200117
5/3/2016 5:36:41 PM
Cái gì cũng có tổ chức

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 29
Đến từ: Hàn 1- Hàn Quốc học- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 3 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
빨리빨리문화의 장단점

빨리빨리 한국의 고유의 특징을 가진 낱말중에 하나이다. 빨리빨리는 한국 사람들의 급한 성격을 표현하고 있다.말이지만 한국 문화의 특징이 되었다. 빨리빨리 문화는 한국은 고도의 경제성장을 놀랍게 발전한다.
1960년대 급속한 경제성장을 겪으면서 빨리빨리 나타나게 하는 성과지향적인 문화를 발달한다. 그런데 빨리빨리 문화는 긍정적이면서도 부정적인 면을 동시에 가지고 있다. 그렇다면 뻘라뻘라 문화의 장단점이 무엇일까?

우선 장점은 한국 경제성장의 급속한 발달에 원동력으로 중요한 역할을 한다.
한국에는 인터넷의 빠른 속도는 도약하게 발전하였다. 정보통신의 도약으로 인한 한국은 세계 최고의 IT 강국으로 꼽히어 있다. 빨르게 모든 일을 진행하려 휴대폰이나 인터넷으로 통하면 최고이다.이러한 엄청난 속도는 IT 강국으로 인터넷문화도 발전하였다.( 은행 서비스도 은행에 직접 필요 없이 길을 걸으면서 휴대폰으로 인터넷 뱅킹 서비스에 접속해 즉시 해치운다. 멀리 있는 사람과의 화상 통화나 회의도 이제 한국에서는 낯설지 않은 풍경이 됐다).또한, 빨리빨리 문화는 경제성장을 발전할 아니라 산업의 고도발전과 눈부신 기술발전, 디지털 기술발달 등을 끌었다
해야 일을 빨리 끝나고 남은 시간을 자유스럽게 있으며 시간이 절약되어 더욱 실속 있게 시간을 이용할 있게 된다. 자기의 일에 물입경험한 한국인의 근면성과 성실성을 보이면서사회에 더욱 많이 공헌한다.
하지만, 이러한 장점에 따른 단점도 있다. 성과지향적인 문화의 발달은 절차적인 문제보다는 결과에 치중하여 수단과 방법을 가리지 않다. 빨리빨리 문화때문에 한국 사회에서는 어떤 일을 진행하는 일의 과정 자체보다는 목표만이 강조되었다.여러 가지 편법을 동원해서라도 목표를 달성하려고 하다 보니 부실문화가 확산되어 사회적 문제를 일으켰다.비리문제도 생겨났고 건설업계에서는 빠른 시공으로 부실공사가 이루어졌다. 또한, 빨리빨리 사회에서는 스피드가 돈이다. 따라서 황금만능주의가 강조되었다. 의사결정에 있어서 충분한의견 교환과 토론의 과정은 종종 생략된다. 어떤 일을 급해서 여유로움 없고 스트레스가 계속 쌓다.삭막함과 조급함,날림공사, 날림서비스 등이 같은 부실문화를 생겼다.
식의빨리빨리습관을 가진 사람은 일을 빨리 끝내더라도 제대로 완성하 지못한다. 오히려 아문런 이익도 얻지 못하고 손해만 것이다.빨리빨리 문화는 짧은 시간에 많은 것을 이룰 있게 해준다. 하지만 빨리빨리만 하려다 보니 오히려 좋지 않은 결과를 낳기도 한다. 물건을 빠르게 만들어 제품을 허술하게 만들 있고 품질이 떨어져서 결국 낭비하게 되어 버려 결국 사회는 불안정이 되어 버린다.

이처럼 대중화된 한국의 빨리빨리 문화는 인제 한국 사회에 떨어질 없는 문화로 자리 잡고 있다. 빨리빨리 문화는 한국 경제발전의 원동력이지만 역기능을 존재한다. 빨리빨 문화의 장점과 단점을 조화(câu này em không hiểu vì sao lại thiếu nữa).

TÍNH HAI MẶT CỦA VĂN HÓA “NHANH LÊN NHANH LÊN” CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC

“Nhanh lên nhanh lên” là một trong những từ mang nét đặc trưng riêng của người Hàn Quốc. Nhanh lên nhanh lên biểu hiện rõ tính cách gấp gáp vội vàng của người con người Hàn Quốc. Thế nhưng câu nói này đã trở thành nét riêng biệt trong nền văn hóa Hàn Quốc. Văn hóa nhanh lên nhanh lên phát triển một cách đáng ngạc nhiên trong sự trăng trưởng kinh tế mức độ cao ở Hàn Quốc.

Năm 1960 Hàn Quốc trong lúc đang đón nhận sự tăng trưởng kinh tế một cách cấp tốc thì văn hóa nhanh lên nhanh lên cũng đã xuất hiện và phát triển thanh một thành quả văn hóa xác định. Tuy nhiên văn hóa nhanh lên nhanh lên cũng phải vừa khẳng định mình đồng thời cũng phải nhận lấy sự phản đối. Nếu như vậy thì điểm mạnh và điểm yếu của văn hóa nhanh lên nhanh lên là gì?

Trước hết về ưu điểm, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Hàn Quốc đóng vai trò là nguồn động lực. Ở Hàn Quốc thì Internet phát triển nhảy vọt với tốc độ nhanh. Bằng sự nhảy vọt của thông tin truyền thông Hàn Quốc đã và đang trở thành một cường quốc Công nghệ thông tin (IT) hàng đầu thế giới. Để tiến hành tất cả các công việc một cách nhanh chóng thì điện thoại di động hay Internet là phương tiện tốt nhất. Bằng việc là một cường quốc IT với tốc độ phát triển vượt bậc như thế này cũng kéo theo sự phát triển của văn hóa Internet. ( Bằng điện thoại di động hay Internet có thể kết nối và hoàn thành tức thì các dịch vụ Banking của ngân hàng mà cũng không cần thiết phải trực tiếp đi bộ đến ngân hàng dịch vụ. Liên lạc với người ở xa bằng hình ảnh hay hội họp bây giờ cũng không trở thành cảnh tượng lạ lẫm gì ở Hàn Quốc). Hơn nữa, văn hóa nhanh lên nhanh lên không chỉ phát triển nền kinh tế mà còn đãn đường cho sự phát triển doanh nghiệp tư nhân và phát triển kỹ thuật một cách sáng rực, và cả sự phát triển của kỹ thuật số(digital).

Những việc chắc chắn phải làm thì phải được nhanh chóng kết thúc rồi vừa có thể để lại thời gian tự do vừa có thể sử dụng thời gian có ích ngày càng tiết kiệm. Tự bản thân vừa phải học tập kinh nghiệm làm việc vừa thấy được tính cần cù, tính thành thật của người Hàn Quốc và rồi cống hiến nhiều sự có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, cùng với những điểm mạnh này thì cũng có những điểm yếu. Sự phát triển của văn hóa thành quả định hướng phải coi trọng vấn đề trình tự hơn là coi trọng phương tiện và phương pháp đạt được kết quả. Vì văn hóa nhanh lên nhanh lên trong xã hội Hàn Quốc chỉ nhấn mạnh mục tiêu hơn là quá trình tiến hành công việc như thế nào. Để tiến hành mục tiêu thì các phương pháp đa dạng đã được huy động thực hiện từ đó đã hình thành nên các vấn đề xấu bị khuếch tán vào trong xã hội. Vấn đề phi lý cũng được nghĩ đến, giới công nghiệp xây dựng bằng thưcj hiện được việc thi công các công trình dối trá một cách nhanh chóng. Hơn nữa, nhanh lên nhanh lên ở xã hội này thì muốn nhanh sớm thì chỉ là tiền. Theo đó chủ ý coi trọng tiền là vạn năng được nhấn mạnh. Và khi quyết định ý kiến thì ý kiến đầy đủ lúc trao đổi thảo luận đưa ý kiến đôi khi cũng bị bỏ qua. Vì công việc nào cũng gấp nên không có khoảng trống riêng và Stress thì vẫn cứ tiếp tục chồng chất. Sự mập mờ và vội vàng, sự cẩu thả v.v...cũng cùng với văn hóa dối trá sinh sôi nảy nở.

Như thế loại hinh tập quán nhanh lên nhanh lên này dù con người có thể kết thúc nhanh chóng công việc thì vẫn không thể hoàn thành đúng theo sự thật được. Trái lại không thể thu được lợi ích mà chỉ thấy tổn hại mà thôi. Văn hóa nhanh lên nhanh lên có thể làm cho chúng ta hoàn thành được nhiều công việc trong thời gian ngắn. Nhưng mà chỉ việc nhanh lên nhanh lên thôi thì trái lại cũng không sinh ra kết quả tốt. Đồng thời hàng hóa mà được làm một cách nhanh chóng thì có thể làm nên một sản phẩm sơ sài và sản phẩm chất lượng kém đó kết cục đã phải lãng phí và xã hội cũng dần trở nên bất ổn.

Như vậy nhìn chung thì văn hóa nhanh lên nhanh lên của Hàn Quốc bây giờ vẫn đang giữ vị trí quan trọng không thể tách rời trong xã hội. Văn hóa nhanh lên nhanh lên vẫn vận động trong sự phát triển kinh tế Hàn Quốc nhưng các kỹ năng mềm vẫn phải được tồn tại.( còn một câu còn thiếu nên em ko biết phải viết sao nữa!!!). (em đã phải quần quần làm nó trong vòng một buổi chiều quên cả ăn cả ngủ, lê lết trong thư viện á....)

Nguồn https://www.italki.com/entry/350645<< Sửa đổi bởi: 1456200117 -- 15/3/2016 8:25:49 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
1456200117 HUHU mệt lắm các cậu ạ! - 5/3/2016 5:37:26 PM  
1456200117 bài đủ dài chưa? huhu - 5/3/2016 5:38:01 PM  
1456200117 Mỹ Trí kiệt sức rồi! - 5/3/2016 5:38:28 PM  
 
1456200117 đã offline
 #1  
lehoangthanhuyen
8/3/2016 2:03:34 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1- Hàn Quốc Học - Đại Hoc KHXH&VN TPHCM

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 5 lần
빨리빨리 문화때문에 한국 사회에서는 어떤 일을 진행하는 일의 과정 자체보다는 목표만이 강조되었다
Vì văn hóa nhanh lên nhanh lên trong xã hội Hàn Quốc chỉ nhấn mạnh mục tiêu hơn là quá trình tiến hành công việc như thế nào

Mình nghĩ là câu này nên dịch như thế này mới đúng nghĩa nè~~

" Vì văn hóa nhanh lên nhanh lên mà trong xã hội Hàn Quốc người thường chỉ nhấn mạnh mục tiêu hơn là quá trình tiến hành công việc như thế nào "

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
lehoangthanhuyen đã offline
 #2  
dinhaichau
8/3/2016 8:49:02 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 33
Đến từ: Hàn 1-Khoa Hàn Quốc học - Trường ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [19]

Cảm ơn: 3 lần
Được Cảm ơn: 1 lần
Bài viết của bạn dễ hiếu mà mình chỉ xin góp ý nhỏ là bạn có thể lược đi từ Hàn Quốc không vì nó xuất hiện nhiều quá. đọc lúc nào cũng Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc.....
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
dinhaichau đã offline
 #3  
Lee Yoon
8/3/2016 9:58:23 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 49
Đến từ: HQ1- khóa 2014-2018- khoa Hàn Quốc học- Đại học Kh

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 6 lần
Hi Trí,
theo mình thấy thì Trí nên sửa lại lỗi chính tả trong bài với chữ "nhanh lên nhanh lên" nên bỏ trong ngoặc kép nhé, như ậy sẽ logic hơn. cám ơn Trí về bài viết hữu ích này.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Lee Yoon đã offline
 #4  
Phanngocquynhphuong
10/3/2016 10:29:18 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 24
Đến từ: Đà Lạt Lâm Đồng

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 2 lần
Cảm ơn bạn trí vì bái viết hữu ích này , nhờ v mình biết thêm nhiều thông tin bổ ích
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Phanngocquynhphuong đã offline
 #5  
nayoen1996
10/3/2016 6:27:11 PM
Tô Minh Thư- Hàn 1-14


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Hàn 1-2014 Khoa Hàn Quốc Học ,KHXH và NV

Đánh giá: [19]
Được Cảm ơn: 7 lần
Mình nghĩ là bài viết này bạn nên chỉnh phong chữ lại cho dễ đọc hơn. Phong chữ này làm mình rối mắt quá. Cảm ơn bài dịch rất hữu ít của bạn nhé. Hãy tiếp tục cố gắng hon nha.
Fitting


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nayoen1996 đã offline
 #6  
mydungivy
11/3/2016 12:14:24 AM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: HAFNQUOCHOC1.2014,TRUONG DHKHXH NV TPHCM

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 3 lần
Mình đã nghe khá nhiều về văn hóa này của ng Hàn.tuy nhiên bài dịch chưa được trau chuốt cho lắm. Cố gắng hơn mhé ^^
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
mydungivy đã offline
 #7  
duonggiatieuxu1209
18/3/2016 8:26:50 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Cả bài cứ HÀN QUỐC HÀN QUỐC, NHANH LÊN NHANH LÊN chóng cả mặt. font chữ cũng nên lưu ý, đọc đau mắt quá
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #8  
LoveDBSK
1/5/2016 10:39:42 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 19
Đến từ: Lớp Hàn 1 (2014) - Khoa Hàn Quốc Học - Trường ĐH K

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
"우선 장점은 한국 경제성장의 급속한 발달에 원동력으로 중요한 역할을 한다. " mình nghĩ câu này ko phải dịch là "Trước hết về ưu điểm, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Hàn Quốc đóng vai trò là nguồn động lực. " mà phải dịch là "Về ưu điểm (của văn hóa 8282), trước tiên nó đóng vai trò như 1 nguồn động lực quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế nhanh chóng của Hàn Quốc"... Cám ơn bài đăng của bạn nha!

<< Sửa đổi bởi: LoveDBSK -- 1/5/2016 10:40:54 AM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
LoveDBSK đã offline
 #9  
hoailinh1710
1/5/2016 12:09:19 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 31/3/2015
Bài viết: 50
Đến từ: Hàn 1-HQH-ĐHKHXNNV

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 3 lần
Bài Trí dịch khá được. Mình thích cách bạn dịch tựa đề ý, từ 장단점 dịch thành tính hai mặt rất hay. (Nếu là mình chắc mình chỉ dịch được y từ gốc là ưu khuyết điểm thôi). Tuy nhiên như các bạn trên đã nhận xét mình cũng thấy bạn cần sửa lại font chữ khác nhìn dễ chịu hơn một tí. Có đooi chỗ bị sai lỗi chính tả như "dẫn đường" chứ không phải "đãn đường" (ở đoạn 3 ý), "thực hiện" (đoạn 5), "loại hình" (đoạn6) với chỗ " đã xuất hiện và phát triển thanh một thành quả văn hóa xác định." (Ý bạn là thành một thành quả phải không?). Một số câu Trí dịch vẫn còn hơi lủng củng, mình thử dịch lại xem sao nhé.
Ví dụ như câu này: "꼭 해야 일을 빨리 끝나고 남은 시간을 자유스럽게 있으며 시간이 절약되어 더욱 실속 있게 시간을이용할 있게 된다. 자기의 일에 물입경험한 한국인의 근면성과 성실성을 보이면서사회에 더욱 많이 공헌한다. "
mình dịch là: " Vừa phải nhanh chóng hoàn thành công việc phải làm và có thể sử dụng tự do thời gian còn lại vừa tiết kiệm để có thể sử dụng thời gian hợp lí, có ích hơn. Vừa nhìn thấy được tính siêng năng, trung thực của người Hàn Quốc đã từng trải qua sự say mê với công việc của chính mình lại có thể cống hiến được nhiều hơn cho xã hội". (Hình như bản tiếng Hàn bị sai chỗ 물입 á, mình tra từ điển chỉ thấy từ 몰입 nghĩa là sự say mê thôi nên bạn xem lại chỗ này nữa nha). Cảm ơn bạn.


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hoailinh1710 đã offline
 #10  
Thành viên đang xem
Có 1 người dùng đang xem (1 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn hóa - xã hội » (ĐỌC 4- BÀI TẬP CÁ NHÂN 1) TÍNH HAI MẶT CỦA VĂN HÓA "NHANH LÊN NHANH LÊN" CỦA HÀN QUỐC
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 11:00 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do