Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » [Đọc 4 - Bài tập cá nhân 1] Tầm quan trọng của việc ăn sáng đúng bữa
[Đọc 4 - Bài tập cá nhân 1] Tầm quan trọng của việc ăn sáng đúng bữa  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
lehoangthanhuyen
5/3/2016 1:07:54 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1- Hàn Quốc Học - Đại Hoc KHXH&VN TPHCM

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 5 lần
아침 식사 챙기는 사람이 학업, 일의 성취도 모두 높아최근 아침 식사의 중요성을 강조하는 사람들이 많다
. 아침 식사를 잘 챙겨먹으면 일단 건강에 좋고, 일의 능률도 향상되기 때문이다. 아침 식사의 효과는 이미 여러 연구로 입증된 바 있다. 하버드대학교 머피 교수팀은 초등학생들을 대상으로 진행한 연구결과, 아침을 먹는 학생들이 아침을 거르는 학생들에 비해 암기력과 언어구사력이 더 좋다는 사실을 확인했다. 아침식사를 하는 경우 학생들의 학업성취도가 더 높아지는 것이다.


국내에서 진행한 연구결과도 크게 다르지 않다. 농촌진흥청 연구진들이 대학생의 아침 식사 습관이 수학능력 평가점수에 미치는 영향을 살펴봤다. 아침 식사를 매일 먹는 학생의 수학능력 평가점수가 가장 높게 나타났다.
아침 식사는 직장인들의 업무능력과도 밀접한 연관이 있다. 직장에서도 직원들의 아침식사를 적극적으로 권고하는 추세다. 뿐만 아니라 직장인들에게는 아침 식사가 비만이나 고혈압, 당뇨 등의 만성질환을 예방하는 데 도움이 된다.

하버드대학교 연구진이 아침식사와 만성질환간의 관계를 살펴본 결과, 아침 식사를 거르는 경우 매일 아침식사를 하는 사람에 비해 심장질환 발생위험은 27%, 당뇨병 발생위험 21%, 몸무게가 증가할 위험은 15%가 더 높게 나타났다. 물론, 아침 식사를 해야 건강에 좋다는 말을 듣고 아침을 챙겨먹기 시작했다가 오히려 몸무게가 늘었던 경험이 있을지 모른다. 저녁을 과하게 먹는 습관은 그대로인 상태에서 아침 식사만 추가해 먹게 되는 경우가 그렇다. 그렇다고 아침 식사를 거르면 저녁 과식은 물론, 야식까지 챙겨먹게 되기 십상이다. 반대로 아침 식사를 꼬박꼬박 챙겨 먹으면 아무래도 저녁을 조금 일찍 먹거나 덜 먹게 된다.

그렇다면, 다이어트를 위해서는 어떤 아침 식사가 좋을까? 미국 미주리대학교 연구진들이 과체중인 젊은 여성들을 대상으로 아침 식사가 체중조절과 총 식사량에 어떠한 영향을 미치는지 알아봤다. 연구 참여자들을 세 집단으로 나눈 뒤 약 3개월(12) 동안 각각 단백질이 적당히 포함된 아침 식사(13g), 단백질이 많이 포함된 고단백 아침 식사(35g), 마지막 집단은 평소와 같이 아침 식사를 거르도록 한 뒤 실험 전후를 비교해봤다. 아침식사 칼로리는 총 350kcal로 동일하게 맞췄다.

그 결과, 고단백 아침식사를 한 집단은 보통의 아침 식사를 했거나 아침을 거른 집단에 비해 혈당수치가 안정됐다. 뿐만 아니라, 아침 식사를 잘 챙겨먹은 뒤 하루 총 식사량이 줄었고 체지방도 감소했다. 평소 허기진 기분도 사라졌는데, 이러한 변화는 호르몬 수치와 뇌영상에서도 확인됐다. fMRI를 통한 뇌영상 검사결과, 아침 식사 후에는 아침 식사를 하기 전보다 저녁 시간에 뭔가를 먹고 싶다고 느끼는 뇌 영역의 활성 정도가 감소했다. 단백질이 많은 아침 식사를 한 경우 이러한 경향이 더 뚜렷하게 나타났다. 고단백 아침 식사를 한 집단은 식욕과 관련된 호르몬에서도 차이를 보였다. 식욕을 증가시키는 호르몬으로 알려져 있는 ‘그렐린’의 수치가 줄어들었고, 포만감을 느끼는 호르몬인 ‘PYY(Peptide YY)’는 증가했다. , 단백질이 많은 아침 식사를 하면 호르몬의 영향으로 식욕이 감소하고 포만감은 더 오래 지속되는 셈이다.

단백질이라고 하면 고기를 먼저 떠올리기 쉽다. 그렇다고 해서 아침마다 고기를 구워먹으라는 뜻은 아니다. 아침 식단에 계란찜이나 구운 생선 한 토막 정도를 추가해보자. 국을 끓일 때는 단백질이 많이 들어있는 두부를 활용해도 좋다. 두부를 넣은 두부 된장찌개나 맑은 국인 두부 새우젓국, 두부 북어국은 아침에 먹기에도 좋다. 아침 밥을 제대로 챙겨먹을 여유가 없다면 삶은 달걀 1~2, 우유 한 잔, 요거트 한 개로도 간단히 아침을 해결할 수 있다. 저녁 식사량과 야식을 줄이고, 아침에 조금 더 일찍 일어나 아침 식사를 챙겨먹는다면 나도 모르는 사이 불룩 나온 뱃살이 쏙 들어가 있을 것이다.
Muốn thành tích học tập, hiệu suất làm việc cao ? Vậy thì ăn sáng đúng bữa đi!


Gần đây có rất nhiều người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn sáng. Ăn sáng đúng bữa đầu tiên là tốt cho sức khoẻ và cải thiện được năng suất làm việc hằng ngày. Thông qua một nghiên cứu đã được chứng minh việc ăn sáng mỗi ngày đem lại rất nhiều lợi ích. Một cuộc điều tra được tiến hành nghiên cứu với các học sinh tiểu học của Giáo sư Murphy Đại học Harvard, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các học sinh thường xuyên bỏ bữa sáng không có năng lực ghi nhớ và nắm bắt từ vựng bằng các học sinh ăn sáng đúng bữa. Hơn nữa những học sinh không bỏ bữa sáng cũng có thành tích học tập cao hơn.

Và một kết quả điều tra trong nước lấy những học sinh đại học làm đối tượng nghiên cứu cho ta thấy kết quả cũng không có gì khác biệt. Một nhóm nghiên cứu quản lý phát triển nông thôn đã quan sát và tìm hiểu kĩ về những ảnh hưởng của thói quen ăn uống đến điểm số thi đại học của các em học sinh. Kết quả cho thấy những học sinh ăn sáng mỗi ngày thì điểm thi đại học lại cao hơn hẳn.

Việc ăn sáng và năng lực làm việc của những người đi làm cũng có quan hệ mật thiết với nhau. Gần đây ở những nơi làm việc người ta thường khuyến cáo công nhân viên không nên bỏ bữa sáng, phải tích cực ăn sáng. Ngoài ra ăn sáng còn giúp con người ngăn ngừa bệnh cao huyết áp, béo phì, tiểu đường, những căn bệnh mãn tính.

Sau một cuộc điều tra quan sát của nhóm nghiên cứu trường đại học Harvard người ta đã tìm thấy mối liên hệ của việc bỏ bữa sáng với các căn bệnh mãn tính. So với những người ăn sáng mỗi ngày thì những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 27%, bệnh tiểu đường 21%, nguy cơ tăng cân 15%. Tất nhiên, sau khi nghe nói rằng ăn sáng tốt cho sức khỏe thì chúng ta bắt đầu bắt tay vào việc ăn sáng đều đặn và nhận ra rằng ăn sáng đều đặn cũng giúp chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm để tăng cân. Thói quen ăn nhiều vào ban đêm làm cho buổi sáng hôm sau có cảm giác rất đói và ăn nhiều hơn. Chính vì vậy nếu bỏ bữa ăn sáng thì việc ăn nhiều vào bữa tối và thèm ăn vào ban đêm cũng là điều hiển nhiên. Ngược lại nếu ăn sáng đầy đủ thì dù buổi tối có ăn ít hay là ăn sớm thì buổi tuổi cảm giác thèm ăn cũng sẽ giảm đi.

Vậy nếu muốn giảm cân thì chúng ta nên ăn sáng như thế nào ? Một nhóm nghiên cứu của trường đại học Missouri Mỹ lấy đối tượng là những người phụ nữ trẻ mắc bệnh béo phì để tìm hiểu về việc tổng lượng thức ăn nạp vào cơ thể thông qua bữa sáng có ảnh hưởng như thế nào đến việc điểu chỉnh cân nặng. Sau đó chia nhóm đối tượng nghiên cứu thành ba nhóm quan sát trong khoảng 3 tháng (12 tuần ) và đưa ra sự so sánh trước và sau trong 3 tháng qua. Các đối tượng nghiên đã được chia thành 3 nhóm như sau : nhóm thứ nhất có lượng chất đạm vừa đủ cho bữa ăn sáng là 13g, nhóm thứ hai nhiều chất đạm là 35g, nhóm cuối cùng không ăn sáng. Sau điều tra và đưa ra kết quả ,nhóm nghiên cứu đã thống nhất cho rằng tổng lượng calo cần thiết cho một bữa sáng là 350kcal.

Và theo kết quả điều tra từ nhóm người ăn sáng giàu chất đạm trên và những người bỏ bữa sáng cho thấy những người ăn sáng bình thường có chỉ số đường trong máu ổn định hơn. Ngoài ra, sau khi ăn sáng đúng bữa thì tổng lượng thức ăn của một ngày có xu hướng giảm và lượng mỡ trong cơ thể cũng giảm dần. Cảm giác thèm ăn như bình thường cũng biến mất. Và sự thay đổi của hormone cũng được các nhà nghiên cứu chứng minh qua hình ảnh hiện thị trắng đen của não. Kết quả điều tra hình ảnh hiển thị của não bằng fMRi, sau khi đã ăn sáng thì mức độ cảm giác thèm ăn cái gì đó gây ra từ các bộ phận của não sẽ thấp hơn so với trước khi ăn sáng. Đối với trường hợp ăn nhiều chất đạm vào buổi sáng thì não cũng xuất hiện khuynh hướng này rõ ràng hơn. Các nhà nghiên cứu cũng thấy đươc sự khác biệt trong hormone liên quan đến việc thèm ăn thông qua bữa sáng nhiều chất đạm. Chỉ số 'Ghrelin' (Ghrelin được xem như một hormone tăng cảm giác thèm ăn) sẽ giảm và 'PPY(Peptide YY)' (Là một hormone tạo cảm giác thỏa mãn nhu cầu ăn uống ) sẽ tăng lên. Điều đó có nghĩa là nếu ăn nhiều chất đạm vào buổi sáng thì cảm giác thèm ăn sẽ giảm đi ( Chỉ số Ghrelin giảm ) và cảm giác thỏa mãn trong ăn uống sẽ được duy trì lâu dài hơn ( Peptide YY tăng ).

Thông thường khi nhắc đến những thực phẩm chứa nhiều chất đạm ta sẽ nghĩ ngay đến thit đầu tiên nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi buổi sáng chúng ta đều phải ăn thịt. Hãy thử thêm trứng luộc, cá nướng vào bữa ăn sáng hoặc khi nấu canh hãy thử bỏ thêm vào một ít đậu phụ. Buổi sáng chúng ta cũng có thể ăn một số món như canh đậu phụ hầm, canh đậu phụ tôm,canh đậu phụ với giá đỗ rất tốt cho sức khỏe.Nếu như bạn cảm thấy chán khi mỗi ngày cứ phải ăn theo quy định như vậy bạn cũng có thể thay đổi thực đơn và giải quyết bữa sáng một cách đơn giản hơn đó là ăn 1-2 quả trứng luộc, một ly sữa tươi, và một hộp sữa chua. Lượng thức ăn buổi tối và ăn đêm cũng sẽ giảm nếu như mỗi ngày đều dậy sớm và ăn sáng đầy đủ và đồng thời duy trì thói quen này cũng giúp chúng ta giảm số đo vùng bụng, một vòng 2 thon gọn.


Nguồn :
http://premium.chosun.com/site/data/html_dir/2015/09/20/2015092000630.html<< Sửa đổi bởi: lehoangthanhuyen -- 5/3/2016 1:12:22 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
lehoangthanhuyen đã offline
 #1  
Những thành viên sau đã cảm ơn lehoangthanhuyen vì bài viết hữu ích này:
vuhathanhhuong
5/3/2016 1:19:34 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 31/3/2015
Bài viết: 34
Đến từ: HÀN 1-HÀN QUỐC HỌC- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [24]

Cảm ơn: 7 lần
Được Cảm ơn: 4 lần
Chào bạn Mông, tít có hơi không sát nghĩa nhưng cũng không phải là sai. Như vậy thì thu hút được sự tò mò của mọi người. Có cái Hg góp ý là nên đổi "hiệu suất" thành "năng suất làm việc" sẽ hợp hơn đó. :-*

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
vuhathanhhuong đã offline
 #2  
hienle231195
5/3/2016 1:27:53 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 50
Đến từ: HQ1-NK 2014-2018-Khoa Hàn Quốc Học-Trường KHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 3 lần
Cảm ơn bạn Mông vì bài viết. Bài viết có ý nghĩa và nếu ai nghĩ bữa ăn sáng không quan trọng sẽ phải suy nghĩ lại sau khi đọc bài này. Nhớ ăn sáng đầy đủ nha các bạn
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hienle231195 đã offline
 #3  
nhphjb
5/3/2016 1:58:33 PM
사랑합니다. 사랑하세요.


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 55
Đến từ: Hàn 1 - Khóa 2014 - Khoa Hàn Quốc học - Trường

Đánh giá: [10]
Được Cảm ơn: 6 lần
Ăn sáng quan trọng tới mức có đứa chỉ ăn sáng và bỏ ăn trưa luôn, dễ sợ hông ;;
---------------------------------
 NaNaa 나나

Nguyễn Hoàng Phúc Hòa
Email: nhphjb@gmail.com
Tel: 01658833508
Kakaotalk ID: nanaa121

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nhphjb đã offline
 #4  
duquan
5/3/2016 6:39:39 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1-Hàn Quốc Học- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
Xem bài này mới thấy hu hu mình ưa bỏ bữa ăn sáng lắm chắc giờ phải từ bỏ thói quen xấu này quá :((
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duquan đã offline
 #5  
LamThu
5/3/2016 9:23:50 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 23
Đến từ: Hàn 1-Hàn Quốc học-ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [9]
" giảm số đo vùng bụng, một vòng 2 thon gọn"
đoạn này t nghĩ nên viết là giảm số đo vùng bụng và có một vòng 2 thon gọn thì suôn hơn đó :)))

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
LamThu đã offline
 #6  
mydungivy
14/3/2016 4:44:53 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: HAFNQUOCHOC1.2014,TRUONG DHKHXH NV TPHCM

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 3 lần
chào Uyên mình đã đọc bài viết của bạn,lời văn khá dễ hiểu,mình chỉ có một thắc mắc là tại sao tiêu đề bạn lại dịch là Muốn thành tích học tập, hiệu suất làm việc cao ? Vậy thì ăn sáng đúng bữa đi ? cảm ơn bài viết hữu ích của Uyên^^
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
mydungivy đã offline
 #7  
1456200117
15/3/2016 8:20:27 PM
Cái gì cũng có tổ chức

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 29
Đến từ: Hàn 1- Hàn Quốc học- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 3 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
Chào Mông, cám ơn Mông vì bài viết ý nghĩa và hữu ích này, mình chỉ có một góp ý nhỏ cho bài của Mông thêm hoàn chỉnh hơn là cái câu cuối á nên sửa lại là "giảm số đo vùng bụng, để sở hữu một vòng eo thon gọn". góp ý thôi nha cuối cùng chúc Mông có một buổi tối vui vẻ!!!!!
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
1456200117 đã offline
 #8  
nari
16/3/2016 7:01:12 PM
๖ۣۜLißrä


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 33
Đến từ: HÀN 1-2014 KHOA HÀN QUỐC HỌC - ĐH KHXH&NV TPHC

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 2 lần
Trước giờ mình toàn bỏ bữa sáng, đọc xong bài này chắc mình phải coi lại rồi, không dám bỏ bữa sáng nữa. Cảm ơn bài viết của bạn
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nari đã offline
 #9  
nayoen1996
18/3/2016 11:07:43 PM
Tô Minh Thư- Hàn 1-14


Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Hàn 1-2014 Khoa Hàn Quốc Học ,KHXH và NV

Đánh giá: [19]
Được Cảm ơn: 7 lần
có nhiều bạn bỏ ăn sáng lắm hi vọng sau khi đọc xong bài này các bạn sẽ ăn sáng đầy đủ nhé.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nayoen1996 đã offline
 #10  
chuyenluoi
31/3/2016 10:08:49 PM
추연


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 51
Đến từ: lớp 2 khoa Hàn Quốc học trường ĐHKHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [14]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
bạn dịch bài trôi chảy, văn phong rõ ràng rành mạch trừ 1 vài lỗi nhỏ mà các bạn ở trên đã nêu rồi, mình thấy bài bạn dịch khá hay rồi và thông tin bài dịch cũng rất hữu ích nữa, ai cũng đều biết tầm quan trọng của việc ăn sáng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày như thế nào nhưng vẫn có 1 số người vẫn bỏ bữa, mình thì lại luôn luôn ăn sáng điều độ :) mong rằng các bạn ấy sau khi đọc bài này sẽ không bỏ bữa nữa, các ơn bạn về bài dịch :))
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
chuyenluoi đã offline
 #11  
dothithanhmai
9/4/2016 8:18:03 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 26
Đến từ: Hàn 1 - Hàn Quốc học - ĐH KHXH & NV

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 3 lần
Mình cũng muốn thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng vừa ngon vừa sạch nhưng mà rất tốn thời gian nên đành phải mua đồ sẵn thôi. Tháng nào mà mẹ gửi chà bông hay thức ăn mẹ làm sẵn xuống thì tốt mà lâu lâu mới thấy mẹ gửi :((
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
dothithanhmai đã offline
 #12  
ly247
18/4/2016 12:10:47 AM


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 28/3/2015
Bài viết: 54
Đến từ: Lớp Hàn 1 - Khoa Hàn Quốc học - ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 1 lần
mình cũng thuộc dạng hay bỏ bữa sáng để ăn gộp luôn bữa sáng với bữa trưa. đọc bài này chắc từ giờ trở đi không dám bỏ bữa sáng nữa quá. đọc hết bài dịch mình cảm nhận được tâm huyết bạn bỏ ra là rất nhiều, bạn dịch hay, đọc nghe không bị sượng, có 1 chỗ xíu xíu sai chính tả đó ^^ dù sao nhìn chung mình thấy bạn có tiềm năng cho nghề phiên dịch đó. cố gắng phát huy nhé ^^ hwaiting
---------------------------------
니니.
960724.

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
ly247 đã offline
 #13  
trinhtrinh138
18/4/2016 5:54:44 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 23/1/2016
Bài viết: 33
Đến từ: Hàn 2- Khoa Hàn Quốc học- ĐH KHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [0]
Cám ơn Mông vì bài viết hữu ích nha, Mông dịch trôi chảy và dễ hiểu lắm. Mong rằng mọi người sau khi đọc xong bài này sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc ăn sáng ( dù mình cũng hay bỏ bữa sáng lắm hehe)


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
trinhtrinh138 đã offline
 #14  
oanhle
22/4/2016 11:28:18 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 24/2/2016
Bài viết: 32
Đến từ: lớp hàn 2-khoa hàn quốc học-ĐHKHXHNV

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 3 lần
Bạn dịch rất dễ hiểu, cảm ơn bạn đã mang đến một bài viết hữu ích như thế này, mình sẽ ăn sáng đúng bữa hihi

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
oanhle đã offline
 #15  
Thanhnguyen
22/4/2016 11:49:06 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 15
Đến từ: Lớp Hàn 2- khoa Hàn Quốc Học- ĐH khxh và nhâ

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 1 lần
bài viết rất bổ ích. cảm ơn bài dịch của bạn,
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Thanhnguyen đã offline
 #16  
Thuongdoan
22/4/2016 8:34:14 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 22/1/2016
Bài viết: 27
Đến từ: Hàn 2- khoa Hàn Quốc Học- trường đại học Khoa học

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 4 lần
Được Cảm ơn: 2 lần
Cám ơn bài dịch của bạn, mình có góp ý chỗ này:

"물론, 아침 식사를 해야 건강에 좋다는 말을 듣고 아침을 챙겨먹기 시작했다가 오히려 몸무게가 늘었던 경험이 있을지 모른다"
bạn dịch là:


"Tất nhiên, sau khi nghe nói rằng ăn sáng tốt cho sức khỏe thì chúng ta bắt đầu bắt tay vào việc ăn sáng đều đặn và nhận ra rằng ăn sáng đều đặn cũng giúp chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm để tăng cân"
mình nghĩ dịch như vầy sẽ đúng và sát nghĩa với nội dung hơn:
Dĩ nhiên, sau khi nghe nói về việc ăn sáng có lợi cho sức khỏe, người ta đã bắt đầu ăn sáng đúng bữa nhưng trái lại không biết là đã từng có kinh nghiệm trong việc tăng cân hay không.." nghĩa là chỉ biết là ăn sáng tốt thôi nhưng không biết cách ăn để không bị tăng cân í, mình nghĩ là vậy..{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Thuongdoan đã offline
 #17  
nhatlinhnguyenphuong
2/5/2016 4:54:58 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 27/3/2015
Bài viết: 24
Đến từ: Hàn 1- Hàn Quốc Học - ĐH KHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [8]
Được Cảm ơn: 2 lần
bài này dịch mượt quá đi! Mặc dù cái chủ đề bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đã được nhắc nhở bao nhiêu lần rồi nhưng mà vẫn đầy người bỏ bữa sáng đó nhé! Bạn nào mà kêu tiết kiệm tiền mua album cho trai r giày dép, quần áo các kiểu là phải bỏ ngay nhé ^^ Mốt dịch bài chắc phải thỉnh giáo bạn Thanh Uyên cho câu văn thêm mượt mà mới được =))


---------------------------------
_Linh Bùm và MC Cá Voi_

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nhatlinhnguyenphuong đã offline
 #18  
samng1707
2/5/2016 5:57:44 PM
Nguyễn Bảo Nghi

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 27
Đến từ: Lớp Hàn 2 - Khoa Hàn Quốc học - Trường ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [25]

Cảm ơn: 9 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
SV mình toàn thói quen xấu, nhất là việc bỏ bữa sáng, nhờ bài này của bạn mong sẽ có nhiều bạn chú ý ăn uống hơn
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
samng1707 đã offline
 #19  
Padfoot
2/5/2016 8:46:24 PM
Lơ tơ mơ


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 32
Đến từ: Hàn 1 - Hàn Quốc học - ĐH KHXH&NV HCM

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 4 lần
bài viết này nội dung mang tính chuyên môn vì nó chỉ ra nhiều nghiên cứu nên có thể các bạn đọc sẽ nhàm chán, nhưnng nó thực sự đáng đọc. Bạn nên thay bằng một title nào khác thu hút người đọc hơn, cám ơn vì bài viết.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Padfoot đã offline
 #20  
Thành viên đang xem
Có 2 người dùng đang xem (2 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » [Đọc 4 - Bài tập cá nhân 1] Tầm quan trọng của việc ăn sáng đúng bữa
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 2:50 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do