Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu văn hóa - xã hội » (Đọc 4- bài tập cá nhân 2) - CHỦ NGHĨA TRỌNG NGOẠI HÌNH MỘT CÁCH BỆNH HOẠN Ở HÀN QUỐC
(Đọc 4- bài tập cá nhân 2) - CHỦ NGHĨA TRỌNG NGOẠI HÌNH MỘT CÁCH BỆNH HOẠN Ở HÀN QUỐC  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
nguyentuongtoan
25/3/2016 6:36:50 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 2 khoá 2014- Khoa Hàn Quốc học- ĐH KHXHNV

Đánh giá: [9]
Được Cảm ơn: 1 lần
병적인 한국 외모지상주의, 개혁되어야 한다

얼마 뉴욕타임즈는 여행(Travel) 섹션에서,

목욕탕에서의 한국문화 보기’(A Look at Koreas Culture from the Bathhouse)라는 제목으로

한국의 찜질방 문화와 특히 외모 중시 경향에 대하여 자세한 설명과 동시에 비판적인 글을 실었다.

조디 캔터(Jodi Kantor)기자는 특히 미모와 동안을 요구하는 분위기,

수많은 종류의 기능성 화장품이 보여주는 외모 가꾸기 열풍, 다이어트 열풍,

얼굴형이 이상하면 코미디 개그의 소재가 되는 풍조 등을 비판하며 이상한 문화로 다루었다.

한국인 이미지에 나쁜 영향을 있는 글이지만,

정직하게 받아들여야 내용의 글이다.


한국인의 외모지상주의 성형 붐에 대해서는

이미 영국의 BBC방송도 2005년에 신랄한 비판을 적이 있었다.

여성의 50% 이상이 성형수술을 받았으며,

남성도 70% 성형을 고려하고 있다고 보도하기도 했었다.


물론 외모를 중요하게 보는 것은 동서양을 막론하고

기준이나 정도의 차이는 있지만 어느 나라나 있어왔던 현상이다.

동양에서는 신언서판(身言書判)이라고 하여, 사람을 판단하는 기준으로

(외모), (), (지식), (판단력) 중요하게 보았다.

그런데 여기서 ()이란 단순히 얼굴이나 몸의 미를 말하는것이 아니라

사람의 신수, 외모에 나타나는 의젓함, 점잖음, 고결함 등의 몸가짐을 의미하는 것이다.


미국에서도, 2000년도에 칼럼니스트 윌리암 싸파이어가

루키즘(lookism) 사회적 현상을 이야기하면서,

외모가 인종, 성별, 종교 등에 이은

새로운 차별 요소가 되었다고 지적하기도 했다.


그러나 언제부터인가 한국에서 광풍처럼 불고 있는 외모지상주의의 심각성은

그것이 사회적으로 많은 폐해를 던저주고 있는 병적 현상이라는데 문제가 있다.

가지 예를 들어보자.


#1. 모두가 얼짱, 몸짱이 되고 싶어, 누구나 성형수술을 받으려고 거액을 소비하고,

만족치 않을 경우 여러 번의 수술도 감행하여 나중에는 아예 얼굴을 망치는 경우도 있다.

갸름한 얼굴 만들려고, 사각턱을 없애려고, 치과수술에서나 하는 양악수술(jaw surgery) 같은

위험성이 있는 대수술도 용감하게 하다가 사망하는 경우도 있다.


#2. 날씬한 몸매를 위해 무리한 다이어트를 해서

저체중, 영양실조에 걸리는 건강을 해치기도 한다.

성형 전문의가 아닌 의사들이 돈이 되는 성형 분야 쪽으로 많이 몰려,

의학 분야가 성형외과의 팽창으로 아주 기형화 되고 있다.


#3. 외모지상주의 때문에 얼굴이 못생기거나

키가 작거나 사람은 어디서나 불이익을 당하게 된다.

능력이 있어도 인정 받지 못하고, 소외당하고, 차별받는 경우가 많다.

실제로 여론조사기관이 기업의 인사담당자 584명을 대상으로 조사한 바에 의하면,

94% 신규직원 채용시 외모를 고려한다고 대답했다.


#4. 최근 한국에서 살도 어린 아기들에게

얼굴 교정용 헬멧을 씌운다고 한다.

얼굴이 작아지고 갸름해지기 위해서이다.

이것은 미국 등에서, 태어날 머리 균형이 맞지 않거나

얼굴이 비대칭인 경우에나 특별히 사용하는 의학적 기구라고 하는데,

부작용이 따를 있는 이런 위험한 일도 마다하지 않고 있다.


그런데 외모지상주의나 루키즘(lookism) 병적 현상을 부추기는

최대의 원인 제공은 무엇이 하고 있는가?

원인이