Chào bạn Trang chủ | Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên | Đăng ký | Đăng nhập |

Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » (Đọc 4 - Bài tập cá nhân 2) - Trăng à, annyeong
(Đọc 4 - Bài tập cá nhân 2) - Trăng à, annyeong  
Chủ đề trước · Chủ đề tiếp theo
duonggiatieuxu1209
25/3/2016 11:27:55 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
달님, 안녕
지구를 도는 하나뿐인자연위성이다. 달은 태양 빛을 반사하여 자신의 모습을 우리에게 보여준다. 지구와 달의 상대적 위치에 따라 지구에서 있는 달의 모습은 변한다. 달의 위상 변화를 표시하는 단위로 월령 사용한다. 음력 초하루는 1 되며 보름은 15 되는데, 저녁 9시를 기준으로 매일의 값을 표현한다. 이러한 달의 위상 변화를 기준으로 음력 한달을 결정한다. 달은 월령에 따라 뜨고 지는 시각과 위치가 결정된다. 월령이 커짐에 따라 매일 같은 시각에 천구상에서 12~13 정도 동쪽으로 이동한다. 달은 매일 50 정도씩 늦게 뜬다. 만일 오늘 달이 6시에 떴다면 내일은 6 50분에 뜨는 것이다.


없는 달의 뒷면
달은 공전주기 자전주기 같기 때문에 지구에서는 달의 같은 면만 보게 된다. 지구에서 없는 달의 뒤편은 탐사선으로만 있으며, 최초로 달의 뒷면을 촬영한 우주선은 1959 소련에서 발사한 루나 3이다. 탐사선에서 뒷면은 앞면과 같을 것이라고 상상했던 것과 다르게 수많은 크레이터들로 뒤덮여 있다.[사진_NASA]

눈썹 같은 초승달

초승달 달이 시작하는 즈음에 뜨는 달이라 하여 붙여진 이름이다. 초승달은 음력 3일경 해가 서쪽 하늘에서 있다. 달은 항상 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지지만, 낮에 달은 태양 빛이 밝아 보이지 않는다. 동그란 원의 한쪽 테두리가 드러난 초승달은 마치 예쁘게 그려놓은 눈썹처럼 보인다.
[
사진_ 한국천문연구원]

한국선 오른쪽 , 뉴질랜드에서 왼쪽 반이 보인다
음력 7일이 되면, 초승달에서 점점 차올라 오른쪽 반이 보이는 상현달 나타난다. 반쪽만 보이는 것은 태양과 달이 지구와 이루는 각도가 90°이기 때문이다. 상현달은 한낮에 떠서 해가 지고 남쪽 하늘에서 있다. 같은 상현달이지만, 북반구에서는 오른쪽 반이 보이고, 남반구에서는 왼쪽 반이 보인다. 이유는 남반구에서는 북반구와 달리 달이 북쪽 하늘을 지나가기 때문이다. 그래서 달의 같은 곳이 빛나지만, 사람이 보기에는반대로 보인다. [사진_ 한국천문연구원]


둥근 보름달
음력 15일이 되면, 태양과 지구, 순서로 일직선이 되어 달의 전면을 있다. 보름달은 태양이 지고 동쪽에서 떠올라 자정쯤에 정남쪽에 위치한다. 보름달의 무늬를 보며 옛날부터 사람들은 달에 사는 토끼가 떡방아를 찧고 있다고 생각하였다. 하지만 1969 미국 우주선 아폴로11 달에 착륙하여, 어떠한 생명체도 살고 있지 않다는 것을 확인하였다.
[
사진_ 한국천문연구원]
왼쪽 반달, 하현달
보름이 지나면 달의 오른쪽 부분부터 차츰 기울어져, 음력 21일에는 하현달 된다. 하현달은 태양과 지구, 달이 이루는 각이 90°이며, 상현달과 반대로 북반구에서는 왼쪽, 남반구에서는 오른쪽 반만 보인다. 하현달은 자정쯤에 떠서 한낮에 지기 때문에, 해가 이후로는 관측하기 어렵다.
[
사진_ 한국천문연구원]어둑어둑 그믐달
달은 지구를 27.3 동안 일주하며, 달의 위상변화는 29.5일을 주기로 달라진다. 달이 지구를 공전하는 동안 지구도 태양을 공전하기 때문에 일주주기와 위상변화 주기가 다른 것이다. 그래서 음력 27 이후가 되면 달의 모습은 차츰 보이지 않는다. 그믐달 새벽에 떠서 해가 뜨기 전까지 동쪽 하늘에서 관측이 가능하다. 월령 0 날은 새로운 주기가 시작되는 날이다. 태양과 , 지구가 일직선이 되어 달이 어두운 쪽을 보이게 되므로 보이지 않는다.
[
사진_ 한국천문연구원]달의 곰보 자국
달의 표면을 보면 원형의 움푹 파인 구조를 있다. 이는 크고 작은 운석과의 충돌에 의해 생성되었다. 이를 운석구덩이 혹은 크레이터라고 부른다. 1609 갈릴레이 망원경을 통해 달을 처음 관측한 이후, 크레이터에 대한 관심이 커져왔다. 크레이터는 달의 높은 지역에 많다. 크레이터에는 철학자, 과학자, 천문학자 등의 이름이 붙어있다. 달에는 지름 수십Km에서 200km 넘는 것까지 다양한 크레이터가 남아 있다.
[
사진_ 한국천문연구원]
그림자 희미한 달의 모양

사진 왼쪽처럼 달의 표면이 어둡지만 희미하게 드러나는 것을 지구조(地球照) 라고 한다. 지구조는 지구 표면에서 반사된 태양 빛을 달이 다시 반사하는 것이다. 그래서 태양광을 직접 받아서 반사하는 부분(사진 오른쪽 아래)보다 어둡고 희미하게 보인다. 달의 영역의 경계가 매끄럽지 않은 것은 달에는 대기가 없어 울퉁불퉁한 표면이 그대로 보이기 때문이다.
[
사진_ 한국천문연구원]

월식 태양과 지구, 달이 일직선이 되었을 , 달이 지구 그림자 속에 숨어 보이지 않는 현상을 말한다. 개기월식 달은 지구 그림자 속에 완전히 가려져 희미한 붉은 빛을 띄게 된다. 부분월식 때는 태양과 지구, 달이 일직선으로 늘어서지 않고 약간 어긋나서 달의 일부분만 가려진다. 위의 사진은 2001년에 있었던 개기월식을 일정한 시간 간격으로 촬영한 것이다.
[
사진_ 한국천문연구원]

http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=24&contents_id=158&leafId=


TRĂNG À, Annyeong
Trăng chỉ là một vệ tinh “tự nhiên” quay quanh Trái Đất. Mặt trăng nhận ánh sáng từ Mặt Trời và để cho chúng ta thấy được hình dáng của nó. Theo vị trí tương đối của Mặt Trăng và Trái Đất , từ Trái Đất chúng ta có thể thấy được sự biến đổi hình dáng của Mặt Trăng. Chúng ta gọi lịch tính cho chu kỳ vận động của Trăng là wollyong (월령). Ngày đầu tiên âm lịch là mùng 1 và ngày rằm là 15, biểu hiện giá trị của mỗi ngày lấy tiêu chuẩn là 9 giờ tối. Từ việc lấy tiêu chuẩn biến đổi chu kỳ vận động của Mặt Trăng như vậy mà người ta quyết định lịch âm lịch trong 1 tháng. Vị trí và thời khắc Trăng mọc và lặn quyết định cho việc tính lịch chu kỳ của Trăng. Cùng một thời khắc mỗi ngày, theo sự mở rông của chu kỳ vận động của Mặt Trăng mà nó chuyển động về hướng đông khoảng 12~13 độ. Điều đó có nghĩa là mỗi ngày Trăng sẽ mọc lên chậm hơn khoảng 50 phút. Giả sử hôm nay Trăng mọc lên lúc 6 giờ tối thì ngày mai Trăng sẽ mọc lên lúc 6 giờ 50 phút.

MẶT SAU CỦA TRĂNG KHÔNG THỂ THẤY ĐƯỢC.

Vì Trăng quay quanh Trái Đất và tự nó cũng tự quanh nên từ Trái Đất chúng ta chỉ có thể thấy được một mặt của Mặt Trăng. Chỉ có thể từ phòng quan sát mới có thể quan sát được mặt sau của Mặt Trăng – mặt mà không thể quan sát được nếu đứng ở nơi bình thường trên Trái Đất. Tàu vũ trụ lần đầu tiên chụp lại được mặt sau của Mặt Trăng là tàu vũ trụ mang tên Luna số hiệu 3 của Liên Xô được phóng vào năm 1959. Mặt sau của Mặt Trăng mà ta thấy được từ phòng quan sát so với tưởng tượng giống với mặt trước thì nó hoàn toàn khác, nó được bao phủ rất nhiều hố thiên thạch.

TRĂNG ĐẦU THÁNG MANG HÌNH DÁNG CỦA LÔNG MÀY

Trăng mọc ngày đầu tiên bắt đầu một tháng được goi là trăng đầu tháng. Trăng đầu tháng khoảng ngày thứ 3 âm lịch sau khi Mặt Trời lặn thì ta có thể thấy nó ở phía Tây bầu trời. Hàng ngày Trăng vẫn mọc từ hướng Đông và lặn ở phía Tây nhưng do ban ngày khi Trăng mọc lên bị ánh sáng Mặt Trời chiếu nên không thấy được. Trăng đầu tháng hiện ra theo viền một bên của quả cầu tròn ấy nên để lại một vệt sáng đẹp như một mảnh lông mày trên trên bầu trời.

HÀN QUỐC THẤY NỬA BÊN PHẢI CỦA TRĂNG, NEW ZEALAND THẤY NỬA BÊN TRÁI CỦA TRĂNG

Đến mùng 7 âm lịch, Trăng đầu tháng từ từ nghiêng đi và tạo thành Trăng khuyết chỉ thấy được một nửa bên phải. Vì lúc này Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất xếp tạo thành một góc 90 độ nên chỉ có thể thấy được một nửa. Trăng khuyết mọc lên giữa trưa và sau khi Mặt Trời lặn thì ta có thể thấy nó ở phía nam bầu trời. Cùng nhìn thấy mảnh trăng khuyết nhưng Bắc bán cầu thấy nửa bên phải còn Nam bán cầu thấy nửa bên trái. Đó là do ở phía Nam bán cầu Mặt Trăng đi qua bầu trời ở hướng Bắc , nên khác hướng với Băc bán cầu. Vì vậy tuy Trăng cùng nhận ánh sáng và phản chiếu để từ Trái Đất ta có thể nhìn thấy nhưng tùy từng vị trí trên Trái Đất mà ta có thể nhìn thấy hướng mặt riêng của Trăng.

TRĂNG RẰM TRÒN VÀNH VẠNH

Cứ đến 15 âm lịch, khi mà Mặt trời, Trái đất, Mặt trăng xếp theo thứ tự thành một đường thẳng thì khi đó ta có thể nhìn thấy toàn diện một mặt của Mặt Trăng. Sau khi Mặt Trời lặn xuống, Trăng rằm sẽ từ hướng Đông mọc lên và đến khoảng nửa đêm nó sẽ nằm ở vị trí hướng chính Nam. Người ta đã từng thấy những vết hoa văn trên Mặt Trăng và nghĩ rằng trên đó có con thỏ nào đó đang giã bánh. Nhưng đến năm 1969, khi con tàu vũ trụ Apolo mang số hiệu 11 của Mỹ đáp cánh xuống Mặt Trăng thì đã xác nhận rằng không có bất kỳ sự sống nào trên đó cả.

MỘT NỬA VÂNG TRĂNG BÊN TRÁI, VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Khi mà rằm qua đi, phía bên phải của Mặt Trăng sẽ bắt đầu dần dần nghiêng đi, đến ngày 21 âm lịch thì sẽ thành vầng trăng khuyết. Trăng khuyết được hình thành khi Mặt trời, Trái Đất, Mặt Trăng có một góc 90 độ, Bắc bán cầu sẽ nhìn thấy phía bên trái của trăng khuyết, và ngược lại Nam bán cầu sẽ chỉ nhìn thấy phía bên phải. Vì trăng khuyết mọc lên tầm lúc nửa đêm và đến trưa thì lặn đi nên rất khó để quan sát nó nhất là khi Mặt Trời đã lên.

TRĂNG CUỐI THÁNG MỜ MỜ TỐI TỐI

Mặt trăng quay quanh Trái Đất mất một vòng khoảng 27,3 ngày và vị trí của Mặt Trăng cũng thay đổi theo chu kỳ khoảng 29,5 ngày. Vì trong thời gian mà Mặt Trăng quay quanh Trái Đất thì Trái Đất cũng quay quanh Mặt Trời nên chu kỳ một vòng và biến hóa trong một chu kỳ quay là khác nhau. Vì vậy bắt đầu sau ngày 27 âm lịch thì dần dần sẽ không nhìn thấy Mặt Trăng nữa. Trăng cuối tháng mọc lên lúc sáng sớm và trước khi Mặt Trời mọc thì chúng ta có thể quan sát nó ở phía đông bầu trời. Theo đó cũng sẽ bắt đầu ngày mới cho lịch tính chu kỳ quay của Mặt Trăng. Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất xếp theo một đường thẳng thì sẽ không thể quan sát được Mặt Trăng nếu đúng phía tối của Mặt Trăng.

DẤU TÍCH NHỮNG VẾT LỒI LÕM CỦA MẶT TRĂNG

Nếu mà nhìn bề mặt của Mặt Trăng chúng ta có thể thấy được cấu trúc lồi lõm của hình tròn đó. Nó được hình thành do sự va chạm giữa các thiên thạch to và nhỏ với nhau. Những cái đó người ta gọi là những hố thiên thạch. Năm 1609 nhà thiên văn học người Italia Galileo Galilei sau khi lần đầu tiên quan sát được Mặt Trăng thông qua kính viễn vọng thì đã có nhiều sự chú ý quan tâm đến những hố thiên thạch này. Những hố thiên thạch có rất nhiều ở những nơi cao của Mặt Trăng. Tên “hố thiên thạch” là do những nhà triết gia, khoa học, thiên văn học đặt cho nó. Trên Mặt Trăng với đường kính trên hàng chục km thì có nhiều hố thiên thạch đa dạng ở đây.

HÌNH DÁNG CỦA ÁNH TRĂNG MỜ MỊT MÔNG LUNG TRONG CÁI BÓNG CỦA NÓ

Giống như bức hình bên trái, bề mặt Mặt Trăng tuy tối nhưng cái thể hiện ra một cách mông lung như vậy người ta gọi là sự chiếu sáng trái đất. Cái sự chiếu sáng Trái Đất là việc Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời và nó lại phản xạ lần nữa từ Trái Đất. Vì vậy so với việc phản xạ trực tiếp ánh sáng Mặt Trời nhận được (như phía dưới bên phải tấm hình) thì nó chỉ thấy tối tối mờ mờ. Vì việc tiếp ranh hai vùng của Mặt Trăng nó không được mịn màng vậy nên chì có thể thấy được bề mặt ghồ ghề của nó như vậy

NGUYỆT THỰC – MẶT TRĂNG DẦN DẦN BIẾN MẤT

Nguyệt thực là nói đến hiện tượng khi Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất xếp thành một hàng và Mặt Trăng bị núp sau cái bóng của Trái Đất khiến cho ta không nhìn thấy gì. Nguyệt thực toàn phần là khi Mặt Trăng bị lấp hoàn toàn sau cái bóng Trái Đất và chỉ có thể phát ra những tia sáng đỏ mờ mịt không rõ. Nguyệt thực một phần là khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất không xếp thành hàng thẳng mà chỉ một phần Mặt Trăng bị biến mất. Bức ảnh trên là chụp từ khoảng cách khi mà nguyệt thực toàn phần xảy ra vào năm 2001

<< Sửa đổi bởi: duonggiatieuxu1209 -- 26/3/2016 8:10:09 PM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #1  
Những thành viên sau đã cảm ơn duonggiatieuxu1209 vì bài viết hữu ích này:
Dieudang
9/4/2016 11:50:50 AM
디유탄야! 힘내세요!


Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 51
Đến từ: Hàn 1 - 2014-Hàn Quốc Học- KHXHNV ĐHQGHCM

Đánh giá: [16]

Cảm ơn: 2 lần
Được Cảm ơn: 4 lần
cảm ơn bài dịch rất dễ thương của Mai ^^
có một số chỗ nhỏ mình muốn góp ý để bài dịch thêm mượt mà hơn là:

duonggiatieuxu1209 đã viết:

없는 달의 뒷면
달은 공전주기 자전주기 같기 때문에 지구에서는 달의 같은 면만 보게 된다.
탐사선에서 뒷면은 앞면과 같을 것이라고 상상했던 것과 다르게 수많은 크레이터들로 뒤덮여 있다.

MẶT SAU CỦA TRĂNG KHÔNG THỂ THẤY ĐƯỢC.

Vì Trăng quay quanh Trái Đất và tự nó cũng tự quanh nên từ Trái Đất chúng ta chỉ có thể thấy được một mặt của Mặt Trăng.
Mặt sau của Mặt Trăng mà ta thấy được từ phòng quan sát so với tưởng tượng giống với mặt trước thì nó hoàn toàn khác, nó được bao phủ rất nhiều hố thiên thạch.


Theo mình nghĩ dịch như thế này:
Vì Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và cũng tự quay quanh nó nên ở Trái Đất chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một mặt của Mặt Trăng.
Mặt sau của Mặt Trăng mà chúng ta thấy được từ phòng quan sát được bao phủ bởi rất nhiều hố thiên thạch, khác với tưởng tưởng của chúng ta rằng nó sẽ giống như mặt trước.
Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình, Mai có thể xem xét thêm! ^^


<< Sửa đổi bởi: Dieudang -- 9/4/2016 11:51:30 AM >>

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
Dieudang đã offline
 #2  
duonggiatieuxu1209
10/4/2016 3:32:01 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
Cảm ơn ý kiến của Đang nha. Thật ra đoạn đó mình cũng bối rối không biết dịch sao cho mượt nữa.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #3  
nguyenngocthutrinh
19/4/2016 4:30:00 PM

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 26/3/2015
Bài viết: 30
Đến từ: Hàn 1 (2014) - Hàn Quốc Học - ĐH Khoa Học Xã Hội &

Đánh giá: [0]
Được Cảm ơn: 5 lần
duonggiatieuxu1209 đã viết:
크레이터에는 철학자, 과학자, 천문학자 등의 이름이 붙어있다. 달에는 지름 수십Km에서 200km 넘는 것까지 다양한 크레이터가 남아 있다.

Tên “hố thiên thạch” là do những nhà triết gia, khoa học, thiên văn học đặt cho nó. Trên Mặt Trăng với đường kính trên hàng chục km thì có nhiều hố thiên thạch đa dạng ở đây.Bài dịch rất trau chuốt về nội dung và đầu tư về mặt hình ảnh, trích dẫn nguồn cụ thể. Mai dịch bài này bám rất sát nguyên gốc nên về độ chính xác không bàn cãi đến. Em chỉ có góp ý đoạn dịch này một chút thôi, nếu là em em sẽ viết lại thế này để nghe suông hơn: "Hố thiên thạch là tên được đặt bởi những nhà triết gia, khoa học, thiên văn học. Trên bề mặt của Mặt Trăng với đường kính trên hàng chục km thì tồn tại rất nhiều hố thiên thạch như vậy với kích thước đa dạng"
Ý kiến chủ quan thôi, em cũng thấy Mai dịch thế là ổn ^^

---------------------------------
Nguyễn Ngọc Thu Trinh
Hàn 1 - Khóa 21 (2014)
Kakao ID: thutrinhhh96
Email: nguyenngocthutrinh.krst@gmail.com


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nguyenngocthutrinh đã offline
 #4  
nttx2408
20/4/2016 11:19:28 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 23/1/2016
Bài viết: 32
Đến từ: Hàn 2-2014 khoa Hàn Quốc Học ĐHKHXHNV

Đánh giá: [0]
bài dịch của bạn rất "có tâm" , rất tỉ mỉ , đặc biệt với đề tài mang tính "khoa học " như thế này ! chúc bạn học tốt ^^
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
nttx2408 đã offline
 #5  
trinhtrinh138
20/4/2016 9:57:24 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 23/1/2016
Bài viết: 33
Đến từ: Hàn 2- Khoa Hàn Quốc học- ĐH KHXH&NV TPHCM

Đánh giá: [0]
Cám ơn một bài dịch mang đậm tính khoa học thế này của bạn nha. Thật sự hữu ích lắm luôn ấy, bạn dịch cũng mượt và dễ hiểu nữa. Nhưng mình xin góp ý một điểm nhỏ là tiêu đề của bài dịch bạn sửa lại cho thuần Việt thì bài của bạn sẽ hay hơn nữa ấy ^-^ Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi, dù sao cũng cám ơn bạn! Chúc bạn đạt được điểm cao ^__^
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
trinhtrinh138 đã offline
 #6  
duonggiatieuxu1209
23/4/2016 10:05:23 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
nguyenngocthutrinh đã viết:
duonggiatieuxu1209 đã viết:
크레이터에는 철학자, 과학자, 천문학자 등의 이름이 붙어있다. 달에는 지름 수십Km에서 200km 넘는 것까지 다양한 크레이터가 남아 있다.

Tên “hố thiên thạch” là do những nhà triết gia, khoa học, thiên văn học đặt cho nó. Trên Mặt Trăng với đường kính trên hàng chục km thì có nhiều hố thiên thạch đa dạng ở đây.Bài dịch rất trau chuốt về nội dung và đầu tư về mặt hình ảnh, trích dẫn nguồn cụ thể. Mai dịch bài này bám rất sát nguyên gốc nên về độ chính xác không bàn cãi đến. Em chỉ có góp ý đoạn dịch này một chút thôi, nếu là em em sẽ viết lại thế này để nghe suông hơn: "Hố thiên thạch là tên được đặt bởi những nhà triết gia, khoa học, thiên văn học. Trên bề mặt của Mặt Trăng với đường kính trên hàng chục km thì tồn tại rất nhiều hố thiên thạch như vậy với kích thước đa dạng"
Ý kiến chủ quan thôi, em cũng thấy Mai dịch thế là ổn ^^


Cảm ơn phần góp ý của Trinh nha, thực ra mình thấy phần dịch của Trinh rất đúng và mềm mại nữa, phần dịch của mình phía trên khá thô mà khi đó mình không biết sửa thế nào cho hợp lý. Cảm ơn nhiều nha

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #7  
duonggiatieuxu1209
23/4/2016 10:11:22 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
nttx2408 đã viết:
bài dịch của bạn rất "có tâm" , rất tỉ mỉ , đặc biệt với đề tài mang tính "khoa học " như thế này ! chúc bạn học tốt ^^

cảm ơn bạn, đợt mình đi thi topik vừa rồi ngồi trong phòng thi đợi đến lúc làm bài mình có rảnh rang nên lấy một vài quyển sách của các em học sinh người Hàn để lại trong hộc bàn. Mình nghĩ chỉ là tầm học sinh trong học thôi nhưng sách mình cầm đọc là một quyển sách về khoa học giải thích cặn kẽ mọi điều về cuộc sống nhưu hình thành của mặt trăng, ngôi sao, mặt trời..mình thấy rất bổ ích và thiết thực. Thiết nghĩ nếu mà giáo dục Việt Nam có thể đưa những kiến thức dạy học sinh từ thời phổ thông chắc phải hữu dụng lắm. Cảm ơn bạn nha. Chúc bạn học tốt

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #8  
duonggiatieuxu1209
23/4/2016 10:13:16 PM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 30/3/2015
Bài viết: 73
Đến từ: Lớp Hàn 1- Khoa HQH- Trường ĐHKHXH&NV

Đánh giá: [9]

Cảm ơn: 6 lần
Được Cảm ơn: 5 lần
trinhtrinh138 đã viết:
Cám ơn một bài dịch mang đậm tính khoa học thế này của bạn nha. Thật sự hữu ích lắm luôn ấy, bạn dịch cũng mượt và dễ hiểu nữa. Nhưng mình xin góp ý một điểm nhỏ là tiêu đề của bài dịch bạn sửa lại cho thuần Việt thì bài của bạn sẽ hay hơn nữa ấy ^-^ Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình thôi, dù sao cũng cám ơn bạn! Chúc bạn đạt được điểm cao ^__^

Cảm ơn lới góp ý của bạn. Chúc bạn học tập tốt

{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
duonggiatieuxu1209 đã offline
 #9  
hoailinh1710
2/5/2016 1:04:35 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: THÀNH VIÊN MỚI

Tham gia: 31/3/2015
Bài viết: 50
Đến từ: Hàn 1-HQH-ĐHKHXNNV

Đánh giá: [0]

Cảm ơn: 1 lần
Được Cảm ơn: 3 lần
Bài dịch khá tốt tuy nhiên còn vài chỗ đánh thiếu dấu (bạn xem lại rồi chỉnh sửa đi nha :)) ). Đoạn 2 "Mặt sau của trăng không thể thấy được" chắc do bạn đánh thiếu chữ nên câu bị lủng củng ý, chỗ này bạn @dieudang cũng đã sửa rồi (mình khỏi nói lại nhé). Mình cũng thấy là tên bài khi dịch sang tiếng Việt thì nên dịch thành tiếng Việt hết luôn, trừ trường hợp tên địa danh mới phiên âm ra thôi, cho nên bạn nên dịch luôn thành "Xin chào Mặt Trăng". Cảm ơn bài dịch của bạn nha.
{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
hoailinh1710 đã offline
 #10  
LamThu
2/5/2016 10:31:43 AM
Lơ tơ mơ

Cấp bậc: SINH VIÊN

Tham gia: 29/1/2016
Bài viết: 23
Đến từ: Hàn 1-Hàn Quốc học-ĐH KHXH&NV

Đánh giá: [9]

Mình có thắc mắc, sao bạn không dịch luôn cái tiêu đề mà lại phiên âm? Mình thấy dịch ra tiếng Việt cũng dễ thương mà. Mình cũng nghĩ do bạn muốn tiêu đề nghe sao cho đáng yêu nên mới để phiên âm nè ^^


{ Hãy nhập thông tin bình luận bài viết này }
 
LamThu đã offline
 #11  
Thành viên đang xem
Có 3 người dùng đang xem (3 khách)
Trang chủ » HÀN QUỐC & HÀN QUỐC HỌC » Nghiên cứu các lĩnh vực khác » (Đọc 4 - Bài tập cá nhân 2) - Trăng à, annyeong
Di chuyển nhanh:  
Có bài mới Có bài mới Không có bài mới Không có bài mới
Có bài mới (Đã khóa) Có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa) Không có bài mới (Đã khóa)
Thông báo Thông báo Chú ý Chú ý
Đã chuyển Đã chuyển Bình chọn Bình chọn
Bạn không thể gửi bài viết mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xóa bài viết của bạn
Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn có thể bình chọn
Giờ hiện tại: 10:02 PM - GMT + 7

phim nhat ban|sửa chữa nhà hà nội|phim an do